zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekt 2005/ 068

"PRZYSTOSOWANIE OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REJONU ŁOŹDZIEJE I GMINY PUŃSK NA POTRZEBY TURYSTYKI"
Projekt Nr 2005/068 

Okres reazliacji projetu: 20 kwietnia 2006r. - 31 grudnia 2008 r.
Wartość całego projektu: 1.335.970,34 euro

Partner Wiodący
Administracja Samorządu Rejonowego Łoździeje
Kraj - Republika Litewska

Partner Finansowy
Urząd Gminy w Puńsku
Kraj - Polska

         Podczas realizacji projektu zostaną zmodernizowane i odrestaurowane obiekty dziedzictwa kulturowego po obu stronach granicy, w Rejonie Łoździeje i Gminie Puńsk zostaną utworzone szlaki turystyki kulturalnej. Koncepcja oddziaływania transgranicznego oparta jest na partnerstwie pionowym i poziomym o szerokim zakresie, współpracy na szczeblu państwowym, samorządowym, organizacji pozarządowych oraz prywatnych. Efektywność oddziaływania transgranicznego projektu opiera się na stosowaniu zasady „lustrzanej“ we wdrażaniu proporcjonalnej wagi pomocy: po stronie litewskiej działania są zorientowane na pozyskiwanie szerokiego spektrum potencjału zasobów ludzkich w celu wykonania prac planowania rozwoju społeczno-gospodarczego i inicjatyw kulturalnych popartych badaniami naukowymi. Umowy zawarte prze partnera publicznego ze strony polskiej z podmiotami prywatnymi, tj. właścicielami grodzisk stwarzają efekt synergii, który zapewnia obustronne zaintersowanie projektem i jego ciągłość. Utworzona i rozwinięta infrastruktura w sensie fizycznym po obu stronach granicy stworzy warunki dla powstania wspólnych szlaków turystycznych po obu stronach granicy a także wzmocnienia istniejącej współpracy. Niniejszy projekt przyczyni się do efektywnego wdrażania zasad rozwoju regionalnego po obu stronach granicy, wspierania rozwoju sektorów w znaczeniu transgranicznym - współpracy w dziedzinie kultury, ochrony środowiska, drobnej i średniej przedsiebiorczości, rzemiosła, w innych sektorach mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy.
        Działania przewidziane w projekcie ze względu na swój charakter podzielone zostały na pięć grup: przygotowanie projektów technicznych, badań archeologicznych, poprawa, tworzenie i przystosowanie infrastruktury, wyposażenie zrekonstruowanych obiektów oraz promocja projektu i sporządzenie sprawozdania końcowego. Niniejsze działania są wzajemnie powiązane i nie mogą być realizowane oddzielnie. Fizycznie początek tworzenia infrastruktury jest uzależniony od przygotowania projektów technicznych i sezonowości, te zaś - od harmonogramu prowadzonych badań archeologicznych i ich wyników. Początek działań związanych z wyposażeniem zrekonstruowanych obiektów związany jest z końcowym etapem tworzenia infrastruktury. Podczas realizacji projektu w rejonie Łoździeje przewiduje się: 1. Odrestaurowanie i przystosowanie Muzeum Regionalnego w Łoździejach na potrzeby wspólnot transgranicznych oraz turystów; 2. Budowa ścieżki pieszej Jaćwięgów i przystosowanie na potrzeby turystów i wspólnot transgranicznych Grodziska w Rudamina. 3. Przystosowanie na potrzeby turystyki miejsca bitwy w Kalniškės; 4. Przystosowanie na potrzeby zwiedzających Grodziska i Osady w Prelomciškės; 5. Przystosowanie na potrzeby zwiedzających turystów: a) fragmentów dawnych zabudowań w Vainežeris, b) parku dworskiego oraz c) dawnych umocnień obronnych w Vainežeris; 6. Przystosowanie na potrzeby zwiedzających turystów Grodziska i dawnej Osady w Paveisininkai; 7. Przystosowanie na potrzeby turystów i wspólnot transgranicznych: a) starego cmentarza w Kapčiamiestis, b) terytorium dawnej osady w Kapčiamiestis, tzw. Pinčiaragis; 8. Utworzenie Muzeum im. Emilii Plater w Kapčiamiestis; 9. Ustawienie tablic informacyjnych i znaków drogowych w celu wskazania dróg dojścia i dojazdu do modernizowanych objektów.
Podczas realizacji projektu w Puńsku wykonane zostaną 1. Roboty związane z budową Skansenu w Puńsku w celu przystosowania tego obiektu na potrzeby turystów i wspólnot transgranicznych. Oprócz tego podczas realizacji szeroko rozumianych zasad parnerstwa w wyniku podziału obowiązków wynikających z konkretnych umów zawartych pomiędzy Urzędem Gminy w Puńsku i właścicielami prywatnymi grodzisk znajdujących się na odpowiednim dla realizacji projektu terytorium pogranicza polsko-litewskiego, przy wykorzystaniu środków prywatnych (nie środków z projektu) zostanie utworzona infrastruktura na potrzeby turystów i wspólnot transgranicznych; 2. Grodzisko w Jeglińcu; 3. Osada Prusów i Jaćwięgów. W ramach realizowane projetu powstała strona internetowa www.lazdijai-punskas.eu , na której więcej szczegułów o projekcie.CIT

BIPhdmi splitter hdmi switch rca home theater system hdmi wall plate ethernet wall plate home theater wall plates cat5 wall plate CUSTOM WALL PLATE CUSTOM CABLES 4K HDMI CABLE wholesale cables