zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projektas 2006/276

„Rozwój instrumentów współpracy młodzieży akademickiej w rejonie przygranicznym”
PROJEKT 2006/276
Od 01/09/2006 do 28/02/2008
wartość 129220,00 euro 

Partner Wiodący
Instytucja Publiczna Euroregion Niemen Biuro w Marijampolė
Państwo - Litwa

Partner Finansowy
Urząd Gminy Puńsk
Państwo - Polska

Partner Odpowiedzialny Tacis
Kolegium Pedagogiczne w Czerniachowsku
Państwo - Rosja

      Cel ogólny Projektu – rozwijać współpracę pedagogów, studentów i uczniów w regionach przygranicznych Litwy, Polski i Kaliningradu, umacniając bazę lingwistyczną centrów nauczania, wymianę, wzrost zrozumienia, wpajanie doświadczeń naukowych i innowacyjnych, języków sąsiadów i poznanie kultury.
Rozwijając instrumenty współpracy w regionach przygranicznych, celowe jest zwrócenie uwagi na młodzież akademicką, najenergiczniejszy element nawiązania stosunków międzynarodowych.
W trakcie trwania Projektu przewiduje się:
* przygotowanie materiałów metodycznych (materiały metodyczne doskonalenia umiejętności językowych, dziedzictwo literackie regionów, ścieżki metodyczne, materiały wykładowe) dla studentów kolegium językowego odbywających praktykę w kolegium sąsiedniego kraju;
* zorganizowanie praktyki dla studentów kolegiów lingwistycznych i wyjazdy do sąsiednich kolegiów w celu wymiany doświadczeń;
* rozwinąć bazę centrów nauki języków w Czerniachowsku, Marijampolė, w Puńsku nabywając sprzęt metodyczny i komputerowy;
* zorganizować konferencję naukowo – praktyczną dla pedagogów, studentów i uczniów Litwy, Polski i Obwodu Kaliningradzkiego w celu przekazania doświadczeń, rozwijania naukowej, twórczej działalności młodzieży, wydać materiały odzwierciedlające rezultaty konferencji;


* zorganizować letni obóz dla młodzieży Litwy, Polski i Obwodu Kaliningradzkiego w celu rozwijania praktyki językowej, działalności kulturalnej, idei innowacyjnych, integracji międzynarodowej;
* zbadać możliwości kontynuowania nauki przez studentów studiów językowych kolegium w Czerniachowsku w kolegium w Marijampolė;
* przygotować wnioski w celu pozyskania środków przez partnerów projektów dla rozwoju dalszej działalności.
We wszystkich działaniach Projektu będzie uczestniczyć młodzież oraz ich wychowawcy z krajów sąsiednich uczestniczących w Projekcie, każda działalność zachęci do dalszej współpracy transgranicznej.
Projekt jest zgodny z priorytetem 2 Programu Sąsiedztwa, gdyż przewiduje współpracę społeczności lokalnych, wzmocnienie integracji socjalno – kulturalnej.
Młodzież mieszkająca i studiująca w rejonach przygranicznych Litwy, Polski i Obwodu Kaliningradzkiego stopniowo napotyka bariery językowe w kontaktach, co prowadzi do niepełnego zastosowania możliwości współpracy po obu stronach granicy. Nawiązane kontakty wśród młodzieży i polepszone zdolności porozumienia się w języku sąsiada, umożliwią lepsze planowanie perspektywy współpracy, rozwiązywania wspólnych problemów, rozwój swoich regionów.
W czasie realizacji Projektu przewiduje się stworzenie możliwości dla kolegiów Czerniachowsku i Marijampolė na przygotowanie oraz wymianę nowocześniejszych materiałów metodycznych dla studiów językowych, wymianę doświadczeń nauczycieli w sferze doskonalenia nawyków językowych, wymiany grup studentów w celu odbycia praktyki językowej w sąsiednim kolegium, zbadanie możliwości kontynuowania nauki studentom studiów językowych Kolegium w Czerniachowsku i w Marijampolė, zorganizowanie konferencji i obozu letniego dla studentów i uczniów regionów przygranicznych Litwy, Polski i Obwodu Kaliningradzkiego.
Realizacja Projektu również zachęci nauczycieli instytucji oświatowych, studentów i uczniów pogranicza do współpracy, pomoże dzielić się doświadczeniem, rozwijać dobre stosunki krajów uczestniczących w Projekcie. Projekt pomoże społeczeństwu szerzej poznać dziedzictwo literackie krajów Euroregionu, specyfikę języków i kultury, metody innowacyjne ośrodków oświatowych w dziedzinie lingwistyki, pozwoli na szersze poznanie, wykorzystanie oraz zrozumienie procesów zachodzących w sąsiednich instytucjach oświatowych i ich znaczenie na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Grupy docelowe Projektu: pedagodzy, studenci i uczniowie, społeczeństwo.
Wybrane działania w pełni odpowiadają celom Projektu, zadaniom oraz wymaganiom grup docelowych, gdyż dążą do stworzenia dogodnych warunków rozwoju dla instytucji oświatowych oraz współpracy człowiek – człowiekowi, pomagają ukierunkować centra nauki, formować wspólne idee projektowe organizując i realizując nowe, nowatorskie projekty naukowe, przedstawiające i promujące idee innowacyjne, stymulujące różnorodne procesy i wymianę transgraniczną.
Mieszkańcy Euroregionu Niemen w rejonach przygranicznych Litwy, Polski i Federacji Rosyjskiej (Obwód Kaliningradzki), rozmawiają w językach często niezrozumiałych dla innych. Dążąc do zmniejszenia negatywnego wpływu tej przeszkody dla lepszej przyszłej współpracy, celowa jest likwidacja tych barier.
Brak barier językowych pomaga nawiązać i pogłębić współpracę kulturalną po obu stronach granicy, rozwijać różnorodną wymianę socjalno – ekonomiczną. Pozwoli to na rozwijanie tolerancji opartej na dialogu i zrozumieniu stron projektu, na ukierunkowane przedstawienie dokonań tych krajów. Korzystnie rozwijające się kontakty wzmocnią pozytywny i sympatyczny wizerunek Litwy, Polski, Federacji Rosyjskiej (Obwód Kaliningradzki), przyczynią się do realizacji celów przyjaznej polityki zagranicznej sąsiadów.
Ogólny cel Projektu – rozwój współpracy pedagogów, studentów i uczniów rejonów przygranicznych Litwy, Polski i Obwodu Kaliningradzkiego, wzmacniając bazę centrów nauczania językowego, wymianę, zwiększenie zrozumienia, wpajanie doświadczeń nauki i innowacji, poznanie języka i kultury sąsiadów.
W trakcie realizacji Projektu przewiduje się:
* przygotowanie materiałów metodycznych (materiały metodyczne doskonalenia umiejętności językowych, dziedzictwo literackie regionów, ścieżki metodyczne, materiały wykładowe) dla studentów kolegium językowego odbywających praktykę w kolegium sąsiedniego kraju;
* zorganizowanie praktyki dla studentów kolegiów lingwistycznych i wyjazdy do sąsiednich kolegiów w celu wymiany doświadczeń;
* rozwinąć bazę centrów nauki języków w Czerniachowsku, Marijampolė, w Puńsku nabywając sprzęt metodyczny i komputerowy;
* zorganizować konferencję naukowo – praktyczną dla pedagogów, studentów i uczniów Litwy, Polski i Obwodu Kaliningradzkiego w celu przekazania doświadczeń, rozwijania naukowej, twórczej działalności młodzieży, wydać materiały odzwierciedlające rezultaty konferencji;
* zorganizować letni obóz dla młodzieży Litwy, Polski i Obwodu Kaliningradzkiego w celu rozwijania praktyki językowej, działalności kulturalnej, idei innowacyjnych, integracji międzynarodowej;
* zbadać możliwości kontynuowania nauki przez studentów studiów językowych kolegium w Czerniachowsku w kolegium w Marijampolė;
* przygotować wnioski w celu pozyskania środków przez partnerów projektów dla rozwoju dalszej działalności.
We wszystkich działaniach Projektu będzie uczestniczyć młodzież oraz ich wychowawcy z krajów sąsiednich uczestniczących w Projekcie, każda działalność zachęci do dalszej współpracy transgranicznej.
Projekt będzie realizowany kierując się wcześniejszą praktyką, oceniając bazę prawną działającą w kraju, dzieląc się odpowiedzialnością z partnerami oraz rozwiązując pytania pojawiające się w trakcie realizacji Projektu.
Projekt jest zrozumiały i konsekwentny, realny czas przeznaczony na realizację uwzględniający różne uwarunkowania: procedury zamówień publicznych, komplikacje przy ewentualnych zmianach personelu i podobne. Harmonogram działania był uzgadniany odpowiedzialnie, szczegółowo uwzględniając czas trwania działania , kolejność i związek z innymi działaniami. Przewidziano dostateczną liczbę pracowników do kierowania i administrowania Projektem, realnie obliczając przewidziane dni pracy, dostateczne inne rezerwy (pomieszczenia biurowe, telefon, faks, kserokopiarka, środki transportowe).
W trakcie realizacji Projektu będzie systematycznie zbierana informacja z realizacji działań i rachunkowości finansowej, w oparciu o które i zgodnie z ustalonymi terminami będą przygotowywane sprawozdania okresowe i sprawozdanie ostateczne Projektu. Dążąc do porządnego przebiegu i administrowania Projektu, były przewidziane działania, które bezpośrednio nie wpłyną na otrzymanie rezultatów, jednak ich realizacja zapewni jakość wykonania Projektu:
organizowanie spotkań Partnerów Projektu;
organizowanie audytu Projektu;
przygotowanie sprawozdań okresowych i końcowego Projektu.CIT

BIPhdmi splitter hdmi switch rca home theater system hdmi wall plate ethernet wall plate home theater wall plates cat5 wall plate CUSTOM WALL PLATE CUSTOM CABLES 4K HDMI CABLE wholesale cables