zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekty unijne zrealizowane

Projekty wspólfinansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska , Obwód Klainingradzki Federacji Rosyjskiej INRERREG IIIA.

1. Projekt Nr 2005/040
“Szlak pielgrzyma Polska – Litwa” skrót - “Szlak pielgrzyma”
“The trails of pilgrims Lithuania - Poland”
“Piligrimų kelias, Lenkija-Lietuva” sutrumpinimas - “Pilgrimų kelias”

2. Projekt Nr 2005/068
„Przystosowanie obiektów dziedzictwa kulturowego Rejonu Łoździeje i Gminy Puńsk na potrzeby turystyki” skrót - PULAZTUR

“Lazdijų Rajono ir Punsko valsčiaus savivaldybių kultūrinio paveldo pritaikymas turizmo plėtrai” sutrumpinimas - PULAZTUR
“Adjustment of the sites of cultural heritage in Lazdai Region and Puńsk Administrative Commune area to the needs of tourism” acronym - PULAZTUR

3. Projekt Nr 2005/069
„Współpraca kulturalna i rozwój turystyki w Rejonie Łoździeje i Gminie Puńsk” skrót - PULAZKULTUR
“Cultural co-operation and tourism development in Lazdijai district and Punsk area municipalities” sutrumpinimas - PULAZKULTUR
“Lazdijų rajono ir Punsko valsčiaus savivaldybių kultūrinio bendradarbiavimo ir turizmo plėtra” acronym - PULAZKULTUR

4. Projekt Nr 2005/072
„Pobudzanie inwestycji stref przemysłowych i inwestycji „w szczerym polu” na obszarze Euroregionu Niemen” skrót - “Szczere pole”

„Investment promotion of industrial areas and „green fields“ in Euroregion Nemunas” acronym - “Open fields”
„Pramoninių zonų ir „plyno lauko“ investicijų skatinimas Euroregione Nemunas” sutrumpinimas - “Plynas laukas”


5. Projekt Nr 2005/179
“Rozwój infrastruktury drogowej na pograniczu polsko – litewskim w województwie podlaskim” skrót “Infrastruktura pogranicza”
“Development of Road Infrastructure in the Polish and Lithuanian Border Area in Podlaskie Voivodship” acronym - “Border infrastructure”
„Lenkijos ir Lietuvos pasienio zonos kelių infrastruktūros plėtra Palenkės vaivadijoje“

6. Projekt Nr 2005/199
“Poprawa kontaktów turystycznych na pograniczu polsko-litewskim poprzez tworzenie centrów informacji turystycznej”
“Improvementof tourist contacts in the Polish/Lithuanian borderland through foundation of new tourist information centres”
“Turizmo ryšių tobulinimas Lietuvos - Lenkijos pasienyje įrengiant turizmo informacinius centrus”

7. Projekt Nr 2005/201
“Rozwój infrastruktury drogowej na pograniczu polsko-litewskim” skrót - “Drogi pogranicza”

“Development of road infrastructure in the lithuanian and polish border area” acronym - “Border roads”
“Lietuvos ir lenkijos pasienio zonos kelių infrastruktūros plėtra” sutrumpinimas – pasienio keliai”

       

8. Projekt Nr 2006/230
“Poprawa wizerunku Euroregionu Niemen i rozpowszechnianie informacji”

“Image improvement and dissemination of information of Euroregion Nemunas” acronym - “Nemunas info”
“Nemuno Euroregiono įvaizdžio gerinimas ir informacijos sklaida” sutrumpinimas - “Nemuno informacija”


9. Projekt Nr 2006/276
„Rozwój instrumentów współpracy młodzieży akademickiej w rejonie przygranicznym”

Development of Communication Means among Academic Youth in Border Region“
Akademinio jaunimo bendravimo priemonių plėtra pasienio regione”


10. Projekt Nr 2005/080
"Współraca kultur Europy poprzez piosenki ludowe i taniec."
"Europos kutlūrų bendradarbiavimaS per liaudies dainas ir šokį"
"European Culture Cooperation through Folk Songs and Dances"


          Projekty wspólfinansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska , Obwód Klainingradzki Federacji Rosyjskiej INRERREG IIIA/TACIS CBC.      

       1.Projekt Nr 2007/133-042
“Rozwój wspólnej sfery kulturowej Euroregionu Niemen”
“Euroregiono Nemuno bendros kultūro erdvės plėtra”
“Development of common cultural sphere of Euroregion Nemunas”                                                     


Projekty zrealizowane w ramach Programu SAPARD:

Korzystając ze środków pomocowych Unii Europejskie od 2003 roku Urząd Gminy zrealizował następujące Projekty:
1. Modernizacja drogi gminnej Nowiniki – Żwikiele o dł.3,3 km. Program SAPARD.


2.  Modernizacja drogi gminnej Puńsk – Kalinowo o dł.2,3 km. Program SAPARD .


3. Modernizacja drogi gminnej Wojtokiemie – Ogórki – Pełele o dł.5,5 km. Program SAPARD.


Projekty zrealizowane w ramach Programu Phare

1. Współpraca przygraniczna w regionie morza Bałtyckiego. Fundusz Phare 2003 MałychProjektów,

2.  Możliwość rozwoju infrastruktury w litewskiej strefie nadgranicznej. Program Phare.


3. Studium wykonalności rozwoju kempingów w polsko – litewskim regionie przyrodniczym. Program Phare.

4.  Przebudowa drogi gminnej Trakiszki – Wołyńce – Buraki o dł. 3,69 km. Program Phare.


5.  Przebudowa drogi gminnej Wiłkopedzie – Dziedziule o dł. 2,08 km. Program Phare.


6. ,,Tradycja dla Przyszłości” Program Phare.


7. ,,Zielna – 2004. Euroregionalne święto chleba, miodu i mleka”. Program Phare 2002.

8.  Ochrona Wód Transgranicznych - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Puńsku, realizowany w ramach Funduszy Małych Projektów Infrastrukturalnych, Program Współpracy Przygranicznej Phare,


Projekty zrealizowane z innych Programów unijnych


1. ,,Roztańczona i rośpiewana gmina” – zakup strojów dla zespołów ludowych. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 – 2006.


2. Historia i kultura narodów ,,VIA BALTICI” Program Współpracy Regionu Morza Bałtyckiego 2003.

3. Przebudowa drogi gminnej Smolany – Rejsztokiemie – Sejwy o dł.3 km. Program ZPORR. 

drukuj PDF 


CIT

BIPhdmi splitter hdmi switch rca home theater system hdmi wall plate ethernet wall plate home theater wall plates cat5 wall plate CUSTOM WALL PLATE CUSTOM CABLES 4K HDMI CABLE wholesale cables