zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekt nr LT-PL-3R-254

Gmina Puńsk realizując projekt nr LT-PL-3R-254 „Historia litewsko-polska z perspektywy trzech miast“ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Lietuva-Polska 2014-2020 przeprowadziła kolejne działania m. in. 2 wspólne szkolenia. Pierwsze szkolenie dotyczyło „Technologii innowacyjnych w muzeach jako źródło przewagi konkurencyjnej” i odbyło się dnia 21 października 2019 r. Uczestniczyło w nim 14 osób: 4 z Pagegiai, 6 z Puńska, 4 z Kedainiai. Drugie szkolenie dotyczyło „Zachowania rękodzieła lokalnego” i trwało 4 dni, od 23 do 26 października 2019 r. Uczestniczyło w nim również 14 osób. Szkolenie to miało na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego rękodzieła przed zapomnieniem oraz przekazanie tradycji związanych z rękodziełem dla dalszych pokoleń. Ponadto szkolenie miało pomóc w promocji i rozpowszechnieniu rękodzieła lokalnego, a także wymianie doświadczeń między uczestnikami szkolenia. Podczas szkolenia uczestnicy, instruowani przez szkoleniowca, uczyli się wykonywania lokalnych produktów rękodzielniczych związanych z kulturą litewską mniejszości narodowej w Puńsku, były to m. in. tkanie krajek litewskich, tkanie na krosnach, wyplatanie ze słomy (tzw. pająki).

Gmina Puńsk uczestniczyła również w warsztatach w Kedainiai, które odbyły się w dniach 19-20 listopada 2019 r. Tam uczestnicy zapoznali się z działalnością Muzeum rejonu Kedainiai, jego teraźniejszą sytuacją i problemami z jakimi się boryka oraz możliwościami rozwiązań. Ponadto uczestnicy mieli również okazję zwiedzić obiekty dziedzictwa kulturowego rejonu Kedainiai, m. in. Apytalaukis, Šeteniai, Šventybrastis, Paberže, Kalnaberže, Sirutiškis.

Na kolejne okresy realizacji projektu planuje się m. in. wyjazd do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie oraz do Muzeum II wojny światowej w Gdańsku.
Rozpoczęcie renowacji starej plebanii w Puńsku planowane jest na marzec/kwiecień 2020 r.


Gmina Puńsk realizując projekt LT-PL-3R-254 „Historia litewsko-polska z perspektywy trzech miast“ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Lietuva-Polska 2014-2020 przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na renowację zabytkowej Starej Plebanii w Puńsku.
W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę BUDIMAR Radosław Zięcina, Krasnoborki 37, 16-310 Sztabin. Umowa zostanie podpisana na kwotę 796.000,00 zł brutto.
Planowana inwestycja zakłada m. in.:
- wymianę dachu,
- remont stropu,
- remont elewacji,
- zabezpieczenie ochronne elementów drewnianych,
- wyminę podłóg i podsufitki z desek,
- przygotowanie i malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi
- stolarka: okienna, drzwiowa, schody drewniane na poddasze
- przemurowanie pieców i trzonów kuchennych
- roboty zewnętrzne: remont schodów, chodniki i place
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem
- wymiana instalacji wod-kan
- dostawa i montaż schodołazu dla niepełnosprawnych
- uporządkowanie terenu inwestycji
Przewidywany termin realizacji zamówienia: do 30.06.2020 r.

Na kolejne okresy realizacji projektu planuje się m. in. wydruk ulotek o muzeum i magnesów, wyjazd do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie oraz do Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, utworzenie videoklipu 3D przedstawiającego wspólną historię litewsko-polską.CIT

BIP