zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekty 2019-2020

Projekt nr LT-PL-3R-254
pt. „Historia litewsko-polska z perspektywy trzech miast”


współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska

Ogólny cel projektu: zwiększenie współpracy pomiędzy samorządami Pagegiai, Puńsk oraz Kėdainiai poprzez wspieranie, rozwój oraz zwiększenie zainteresowania wspólnym dziedzictwem kulturowym, w celu przyciągnięcia większej liczby turystów z LT i PL oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.
Realizacja działań projektu pozwoli trzem miastom, tak samo jak i pograniczu polsko-litewskiemu w rozwijaniu dziedzictwa kulturowego, tworzeniu nowych atrakcyjnych miejsc turystycznych oraz zachowaniu wspólnego dziedzictwa kulturowego. Cel ma być osiągnięty poprzez ustanowienie trwałych powiązań w zakresie rozwoju kultury, wymiany, promocji, organizowanie imprez kulturalnych, tworzenie ujednoliconych wycieczek dla zwiedzających, dostosowanie muzeów do potrzeb turystów, w szczególności dla starszych i niepełnosprawnych osób.

W ramach projektu są planowane następujące działania:
- renowacja starej plebanii w Puńsku;
- 2 wizyty studyjne: w Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku;
- wspólne szkolenia: „Technologiczne innowacje w muzeach jako źródła przewagi konkurencyjnej” oraz „Zachowanie lokalnego rękodzieła”;
- promocja projektu (m.in. tablica informacyjna, ulotki, magnesy, artykuły prasowe, 3D okulary).

Czas trwania projektu: 18 miesięcy (od 01.04.2019 r. do 30.09.2020 r.).
Beneficjent Wiodący – Administracja Samorządu Pagėgiai, Beneficjent 2 – Gmina Puńsk, Beneficjent 3 – Muzeum Regionalne Kėdainiai.

Całkowity budżet projektu: 714 771,24 EUR
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 607 555,53 EUR
Wkład własny tj. 15% 107 215,71 EUR

Budżet Gminy Puńsk: 214 643,69 EUR

Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 182 447,13 EUR

Wkład własny tj. 15% 32 196,56 EUR


Projekt nr LT-PL-3R-253
pt. „Wzmacnianie współpracy w zakresie wsparcia starzejącego się społeczeństwa i usług socjalnych”


współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska

Ogólny cel projektu: utrzymanie w Puńsku, Sejnach, Pagėgiai i Birštonas zdolności instytucjonalnych samorządów w celu wsparcia starzejącego się społeczeństwa, ponadto dawanie dobrego przykładu innym przygranicznym miastom w Polsce i w Litwie.

Projekt ma za zadanie:
- zwiększenie zadowolenia osób starszych z instytucji publicznych świadczących opiekę zdrowotną w obszarze transgranicznym LT-PL;
- podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego z obszaru transgranicznego LT-PL w ramach specjalistycznego leczenia starzejącego się społeczeństwa;
- wspieranie warunków pracy i poszerzanie wiedzy personelu medycznego LT-PL poprzez wymianę doświadczeń;
- zwiększenie ilości i jakości świadczonych usług zdrowotnych w instytucjach publicznych opieki zdrowotnej;
- zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług w publicznych zakładach opieki medycznej.

W ramach projektu są planowane następujące działania:
- utworzenie i wyposażenie gabinetu ginekologicznego w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Puńsku;
-  utworzenie i wyposażenie gabinetu okulistycznego w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Puńsku;
- zakup nowych urządzeń do gabinetu stomatologicznego w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Puńsku;
- 2 wspólne szkolenia dla personelu medycznego: „Wydajność pracy osobistej” oraz „Zagrożenia dla zdrowia i życia”;
- 2 wizyty studyjne
- 1 „Biała Niedziela” – otwarte dni
- promocja projektu (m.in. tablica informacyjna, apteczki, artykuły prasowe).

Czas trwania projektu: 18 miesięcy (od 01.04.2019 r. do 30.09.2020 r.).
Beneficjent Wiodący – Gmina Puńsk, Beneficjent 2 – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, Beneficjent 3 - Administracja Samorządu Pagėgiai, Beneficjent 4 - Administracja Samorządu Birštonas.

Całkowity budżet projektu: 804 870,72 EUR
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 684 140,09 EUR
Wkład własny tj. 15% 120 730,63 EUR

Budżet Gminy Puńsk: 176 786,44 EUR
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 150 268,47 EUR
Wkład własny tj. 15% 26 517,97 EURCIT

BIP