zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekty 2018

 Projekt nr LT-PL-2S-114

pt. „Wzmacnianie współpracy na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

Celem projektu jest promowanie transgranicznej współpracy samorządów regionu Pagėgiai i gminy Puńsk poprzez wymianę dobrych praktyk i szukanie wspólnych rozwiązań, jak zmiejszyć wpływ działalności człowieka na obszarach przygranicznych, w tym dziedzictwa naturalnego i kulturowego, a także innych atrakcyjnych miejscach. Przyczyni się to do poprawy jakości zarządzania w administracji publicznej oraz zrównoważonego korzystania z dóbr dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w regionie Pagėgiai i gminie Puńsk. Idea projektu opiera się na przekonaniu, że samorząd jest odpowiedzialny za organizowanie imprez w miejscach historycznych, dziedzictwa przyrodniczego lub w innych atrakcyjnych miejscach, zmniejszając oddziaływanie na przyrodę, jak również wzmacnianie zrównoważonego korzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz bardziej skoordynowane zarządzanie zasobami naturalnymi. W ramach projektu zostanie przygotowana i przetestowana w praktyce metodologia zarządzania środowiskiem; specjaliści samorządów biorący udział w projekcie podniosą swoje kompetencje; zostaną stworzone warunki bezpieczniejszego środowiska dla przyszłych pokoleń (środowisko nie ma granic, zdrowe środowisko po jednej stronie granicy- zdrowe i po drugiej); pozytywnie zmieni się społeczne zachowanie miejscowej ludności w dziedzinie środowiska na rzecz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych w okolicy.

Czas trwania projektu: 10 miesięcy (od 01.03.2018 do 31.12.2018)

Beneficjent Wiodący – Biblioteka Publiczna w Pagėgiai, Beneficjent 2 – Gmina Puńsk

Całkowity budżet projektu: 48.510,10 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 41.233,58 Euro
Wkład własny Beneficjentów 15% tj. 7.276,52 Euro

Budżet Gminy Puńsk: 19.359,10 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 16.455,23 Euro
Wkład własny 15% tj. 2.903,87 Euro 


Projekt nr LT-PL-2S-113

pt. „Wzrost atrakcyjności bibliotek i usług kulturalnych w Pagėgiai i Puńsku”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

Głównym celem projektu jest wzmacnianie współpracy pomiędzy bibliotekarzami i innymi pracownikami kultury z Pagėgiai i Puńska poprzez wspólne szkolenia, działalność kulturową i wymianę doświadczeń. Projekt będą realizowały dwie instytucje - Biblioteka Publiczna w Pagėgiai i Gmina Puńsk, które są odpowiedzialne za organizowanie usług publicznych (wliczając w tym kulturowe) i podanie do publicznej wiadomości. Potrzeby kulturowe dzisiejszych usługobiorców w erze google, facebook i tak dalej, zmienia się, więc bibliotekarze i inni pracownicy kultury muszą też nieustannie się zmieniać, gdyż tradycyjnych komputerów już nie wystarcza. Oczekuje się, iż poprzez wspólne działania zostaną wzmocnione kompetencje pracowników kultury (zostaną zorganizowane wspólne szkolenia i otwarte dyskusje); będą omawiane potrzeby kulturowe społeczności i dostosowane do potrzeb użytkowników tak, aby przyciągnąć więcej odwiedzających do bibliotek (poprzez wspólne działania i dyskusje); zostaną odnalezione sposoby, aby świadczone usługi kulturowe były bardziej atrakcyjne; społeczności obydwu regionów będą miały możliwość korzystać z rozszerzonych usług kulturowych - będą uczestniczyć w organizowanych wydarzeniach i otwartych dyskusjach.

Czas trwania projektu: 10 miesięcy (od 01.03.2018 do 31.12.2018)

Beneficjent Wiodący – Biblioteka Publiczna w Pagėgiai, Beneficjent 2 – Gmina Puńsk

Całkowity budżet projektu: 48.510,10 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 41.233,58 Euro
Wkład własny Beneficjentów 15% tj. 7.276,52 Euro

Budżet Gminy Puńsk: 19.359,10 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 16.455,23 Euro
Wkład własny 15% tj. 2.903,87 Euro 


Projekt nr LT-PL-2S-135

pt. „Twórz przedsiębiorczość - zmiejszaj różnicę”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

Głównym problemem na terytorium LT-PL, którego rozwiązanie ma na celu realizacja projektu, jest wysoki poziom bezrobocia, zwłaszcza wsród młodych osób, nie mogących znależć pracy w zdobytym zawodzie. Instytucja publiczna "Akademia Zdrowia i Urody" oraz gmina Puńsk, będące instytucjami społecznie aktywnymi i odpowiedzialnymi, widząc realną potrzebę przeprowadzenia szkoleń praktycznych oraz szkoleń w zakresie zapoczątkowania biznesu, wyrażoną przez studentów wnioskodawcy oraz mieszkańców obydwu terytoriów, opracowali ideę projektu, realizacja której może przyczynić się do rozwiązania poruszonego problemu. Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego i gospodarczego młodych bezrobotnych oraz poprawy ich warunków życia i pracy poprzez szkolenia praktyczne, promujące samodzielną pracę. Podczas realizacji projektu będzie przygotowany program edukacyjny w zakresie zapoczątkowania biznesu, który docelowa grupa projektu - młode bezrobotne osoby, będzie mogła łatwo zastosować w praktyce. Według przygotowanego programu edukacyjnego zostaną przeszkoleni przyszli lektorzy, program zostanie wypróbowany w praktyce (opracowany program edukacyjny w zakresie zapoczątkowania biznesu zostanie włączony do modułu szkoleniowego masażu oraz przeprowadzone pilotowe szkolenia w litewsko-polskiej grupie młodych bezrobotnych osób). Potencjał uczestniczącej w projekcie litewskiej instytucji szkoleniowej zostanie lepiej wykorzystany.

Czas trwania projektu: 12 miesiące (od 01.02.2018 do 31.01.2019)

Beneficjent Wiodący – Instytucja publiczna „Akademia Zdrowia i Urody”, Beneficjent 2 – Gmina Puńsk

Całkowity budżet projektu: 48.827,50 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 41.503,36 Euro
Wkład własny Beneficjentów 15% tj. 7.324,14 Euro

Budżet Gminy Puńsk: 13.897,75 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 11.813,08 Euro
Wkład własny 15% tj. 2.084,67 Euro 


Projekt nr LT-PL-2S-138

pt. „Podtrzymanie i promocja dziedzictwa ludów bałtyckich na pograniczu litewsko - polskim”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

Głównym celem projektu jest: poprawa zrównoważonego wykorzystywania wspólnego litewsko - polskiego dziedzictwa historycznego dla rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.


Działania projektowe:
1. Zarządzanie projektem
2. Obchody Bałtyckich Świąt Równonocy
3. Dni Dziedzictwa Jaćwieskiego
4. Informacja i promocja
5. Zamknięcie projektu

Działania projektowe koncentrują się na zachowaniu i promocji pradawnych i prawie wymarłych obyczajów i zwyczajów plemion bałtyckich zamieszkujących terytorium projektu w średniowieczu. Będą organizowane 4 wydarzenia związane z dziedzictwem historycznym, prezentujące tradycyjne bałtyckie celebracje sezonowe i wojenne zwyczaje.
Projekt poprzez wspólne działanie partnerów litewskich i polskich w ramach utrzymania i rozwoju dziedzictwa Pogórza Bałtyckiego pogłębi możliwości i potencjał przyciągania i zwiększenia liczby turystów odwiedzających obszar transgraniczny.
Głównymi grupami docelowymi projektu są osoby z obu stron granicy.

Czas trwania projektu: 11 miesiące (od 01.02.2018 do 31.12.2018)

Beneficjent Wiodący – Gmina Puńsk, Beneficjent 2 – Administracja Rejonu Jonava

Całkowity budżet projektu: 45.391,88 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 38.583,09 Euro
Wkład własny Beneficjentów 15% tj. 6.808,79 Euro

Budżet Gminy Puńsk: 21.735,00 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 18.474,75 Euro
Wkład własny 15% tj. 3.260,25 Euro 


Projekt nr LT-PL-2S-141

pt. „Promowanie zatrudnienia oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży litewskiej i polskiej"

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

Cel oglny projektu; promowanie zatrudnienia i przedsiębiorczości wśród młodzieży z polsko-litewskiego pogranicza.

Działania:
1. Koordynowanie działań w ramach realizacji projektu;
2. Promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz rozwój i realizacja wspólnych szkoleń transgranicznych;
3. Transgraniczny dostęp młodzieży do wiedzy z zakresu podstaw przedsiębiorczości;
4. Zakup sprzętu (1 zestaw sprzętu nagłaśniającego dla strony polskiej; 1 komplet sprzętu do realizacji działań dla strony litewskiej);
5. Dostarczanie i upowszechnianie informacji;
6. Zakończenie projektu.

Główne rezultaty działań: 120 uczestników wspólnych inicjatyw i szkoleń w zakresie zatrudnienia, 60 uczestników mobilnych inicjatyw transgranicznych, udział 2 organizacji pozarządowych w transgranicznym partnerstwie wspierającym przedsiębiorczość wśród młodzieży, udział 2 instytucji we współpracy transgranicznej, 6 imprez promujących przedsiębiorczość śród młodzieży, sprzęt (1 zestaw sprzętu nagłaśniającego dla strony polskiej; 1 komplet sprzętu do realizacji działań dla strony litewskiej).

Czas trwania projektu: 12 miesiące (od 01.02.2018 do 31.01.2019)

Beneficjent Wiodący – Administracja Samorządu Jonava, Beneficjent 2 – Gmina Puńsk

Całkowity budżet projektu: 39.249,15 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 33.361,77 Euro
Wkład własny Beneficjentów 15% tj. 5.887,38 Euro

Budżet Gminy Puńsk: 17.538,65 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 14.907,85 Euro
Wkład własny 15% tj. 2.630,80 Euro


Projekt nr LT-PL-2S-168

pt. „Szlaki kulturowe bez granic"

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

Utrwalenie tożsamości lokalnej, kształtowanie rozpoznawalności regionu, przyciąganie turystów, to tylko niektóre z walorów produktów tradycyjnych i regionalnych. Należy dołożyć należytych starań do ich promowania, nie tylko na Litwie, ale i w Polsce - stąd też wynikła idea powołania do życia kulturowo-kulinarnego szlaku pogranicza. Zorganizowanie tego typu oferty turystycznej zwiększa szansę na promocję i rozwój transgranicznych regionów. Partnerstwo składa się z 4 podmiotów; szkoła w Liepalingis, PODR w Szepietowie, Gmina Puński Stowarzyszenie Podlaskie Smaki. Posiadamy niezbędny potencjał kadrowy, doświadczenie oraz oddziaływanie na regiony, aby utworzyć Szlak, zaktywizować jego członków, aby mogli sprawnie funkcjonować. Uzgodnione przez 4 partnerów działania przyczynią się do osiągnięcia celów projektu. Oprócz działań obowiązkowych, zaplanowaliśmy: Forum Kontaktowe (inauguracja), 2 twinningowe wystawy i 2 twinningowe szkolenia w obu krajach (seminarium nt. produkcji ekologicznej oraz warsztaty nt. przetwórstwa rolno-spożywczego w mini skali, publikację ilustrującą produkty Szlaku oraz stronę internetową z aplikacją mobilną (promocja, komunikacja, informowanie). Uczestnikami projektu będą producenci, rolnicy, restauratorzy, właściciele obiektów noclegowych, przedsiębiorcy, doradcy, nauczyciele, samorząd pogranicza polsko-litewskiego - członkowie Szlaku.

Czas trwania projektu: 12 miesiące (od 01.03.2018 do 28.02.2019)

Beneficjent Wiodący – Szkoła Gimnazjalna rejonu druskiennickiego w Lejpunach, Beneficjent 2 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Beneficjent 3 – Gmina Puńsk, Beneficjent 4 – Stowarzyszenie Podlaskie Smaki

Całkowity budżet projektu: 37.791,30 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 32.122,58 Euro
Wkład własny Beneficjentów 15% tj. 4.340,00 Euro

Budżet Gminy Puńsk: 632,50 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 537,62 Euro
Wkład własny 15% tj. 94,88 EuroCIT

BIP