zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekty 2018

 Projekt nr LT-PL-2S-114

pt. „Wzmacnianie współpracy na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

Celem projektu jest promowanie transgranicznej współpracy samorządów regionu Pagėgiai i gminy Puńsk poprzez wymianę dobrych praktyk i szukanie wspólnych rozwiązań, jak zmiejszyć wpływ działalności człowieka na obszarach przygranicznych, w tym dziedzictwa naturalnego i kulturowego, a także innych atrakcyjnych miejscach. Przyczyni się to do poprawy jakości zarządzania w administracji publicznej oraz zrównoważonego korzystania z dóbr dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w regionie Pagėgiai i gminie Puńsk. Idea projektu opiera się na przekonaniu, że samorząd jest odpowiedzialny za organizowanie imprez w miejscach historycznych, dziedzictwa przyrodniczego lub w innych atrakcyjnych miejscach, zmniejszając oddziaływanie na przyrodę, jak również wzmacnianie zrównoważonego korzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz bardziej skoordynowane zarządzanie zasobami naturalnymi. W ramach projektu zostanie przygotowana i przetestowana w praktyce metodologia zarządzania środowiskiem; specjaliści samorządów biorący udział w projekcie podniosą swoje kompetencje; zostaną stworzone warunki bezpieczniejszego środowiska dla przyszłych pokoleń (środowisko nie ma granic, zdrowe środowisko po jednej stronie granicy- zdrowe i po drugiej); pozytywnie zmieni się społeczne zachowanie miejscowej ludności w dziedzinie środowiska na rzecz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych w okolicy.

Czas trwania projektu: 10 miesięcy (od 01.03.2018 do 31.12.2018)

Beneficjent Wiodący – Administracja Samorządu Pagėgiai, Beneficjent 2 – Gmina Puńsk

Całkowity budżet projektu: 49.230,00 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 41.845,50 Euro
Wkład własny Beneficjentów 15% tj. 7.384,50 Euro

Budżet Gminy Puńsk: 21.132,40 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 17.962,54 Euro
Wkład własny 15% tj. 3.169,86 Euro 


Projekt nr LT-PL-2S-113

pt. „Wzrost atrakcyjności bibliotek i usług kulturalnych w Pagėgiai i Puńsku”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

Głównym celem projektu jest wzmacnianie współpracy pomiędzy bibliotekarzami i innymi pracownikami kultury z Pagėgiai i Puńska poprzez wspólne szkolenia, działalność kulturową i wymianę doświadczeń. Projekt będą realizowały dwie instytucje - Biblioteka Publiczna w Pagėgiai i Gmina Puńsk, które są odpowiedzialne za organizowanie usług publicznych (wliczając w tym kulturowe) i podanie do publicznej wiadomości. Potrzeby kulturowe dzisiejszych usługobiorców w erze google, facebook i tak dalej, zmienia się, więc bibliotekarze i inni pracownicy kultury muszą też nieustannie się zmieniać, gdyż tradycyjnych komputerów już nie wystarcza. Oczekuje się, iż poprzez wspólne działania zostaną wzmocnione kompetencje pracowników kultury (zostaną zorganizowane wspólne szkolenia i otwarte dyskusje); będą omawiane potrzeby kulturowe społeczności i dostosowane do potrzeb użytkowników tak, aby przyciągnąć więcej odwiedzających do bibliotek (poprzez wspólne działania i dyskusje); zostaną odnalezione sposoby, aby świadczone usługi kulturowe były bardziej atrakcyjne; społeczności obydwu regionów będą miały możliwość korzystać z rozszerzonych usług kulturowych - będą uczestniczyć w organizowanych wydarzeniach i otwartych dyskusjach.

Czas trwania projektu: 10 miesięcy (od 01.03.2018 do 31.12.2018)

Beneficjent Wiodący – Biblioteka Publiczna w Pagėgiai, Beneficjent 2 – Gmina Puńsk

Całkowity budżet projektu: 48.510,10 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 41.233,58 Euro
Wkład własny Beneficjentów 15% tj. 7.276,52 Euro

Budżet Gminy Puńsk: 19.359,10 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 16.455,23 Euro
Wkład własny 15% tj. 2.903,87 Euro 


Impreza promująca kulturę społeczności Puńsk i Pagėgiai

w ramach projekt nr LT-PL-2S-113 pt. „Wzrost atrakcyjności bibliotek i usług kulturalnych w Pagėgiai i Puńsku”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

W dniach 15-18 maja 2018 roku w Puńsku odbyły się zorganizowane przez Gminę Puńsk warsztaty dla dzieci i młodzieży, w których razem z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum w Puńsku, nauczycielkami i bibliotekarkami, pracownikami kultury oraz emerytami uczestniczyli przedstawiciele Biblioteki Publicznej w Pagėgiai oraz uczniowie Szkoły Sportu i Sztuki w Pagėgiai wraz z wychowawczynią. Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu nr LT-PL-2S-113 pt. „Wzrost atrakcyjności bibliotek i usług kulturalnych w Pagėgiai i Puńsku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, będącego częścią Programu Współpracy Litwa-Polska Interreg VA 2014-2020. Partnerzy projektu: Biblioteka Publiczna w Pagėgiai i Gmina Puńsk. Uczestniczy warsztatów zwiedzali Puńsk, tutejszą szkołę i jej bibliotekę, zapoznali się z działalnością kulturalną puńskiego regionu, podzielili się obopólnym doświadczeniem oraz wiedzą na temat problematyki projektu.

Program artystyczny uczniów ze szkoły w Pagėgiai

Spotkanie z poetą S. Birgielem

Po przyjeździe do Puńska uczniowie ze Szkoły Sportu i Sztuki w Pagėgiai wystapili ze swoim programem artystycznym w szkole w Puńsku, w Urzędzie Gminy Puńsk spotkali się z poetą S. Birgielem, który opowiedział gościom część historii regionu puńskiego związanej z językiem litewskim i książkami, przedstawił swoją osobę i twórczość. Następnie przedstawiciele z Pagėgiai zwiedzili kościół w Puńsku, muzeum w Starej Plebani oraz warsztaty sztuki ludowej, gdzie nauczyli się sposobów tkania krajki.


W czasie działań projektowych oraz w czasie wolnym goście z Pagėgiai obcowali z tutejszymi działaczami kultury oraz przedstawicielami samorządu uczniowskiego szkoły w Puńsku, z którymi dzieci z Pagėgiai rozegrali mecz koszykówki, poznawali Puńsk i jego okolice.


W dniu 16 maja w Skansenie (Muzeum Litewskiego Centrum Kultury Ludowej) w Puńsku odbyło się czytanie literatury w niekonwencjonalnych miejscach oraz warsztaty twórcze. Dzieci, zachęcani przez prowadzących, tworzyli poezję, lepili prace z gliny, malowali akwarelami, farbowali tkaniną techniką batiku. Uczestnicy klubiku polekcyjnego pokazali się w przedstawieniu „Cupės ir Zupės gyvenimas bei nepaprasti nuotykiai“ według książki S. Laurenčikaitė i J. Branting. W przedstawieniu wystąpili nie tylko dzieci, lecz także ich kierownik Marinna Malinowska oraz koorynator projektu – Jolanta Łatwis. Tego samego dnia uczestnicy imprezy wzięli udział w wieczorze Wiosny poezji „Wiersze Litwie” w domu parafialnym w Puńsku, gdzie mieli okazję poznać z poetami z Litwy oraz puńskiego regionu.

Czytanie literatury w niekonwencjonalnych miejscach

Kolejnego dnia warsztatów wszyscy uczestnicy wyjechali na wycieczkę po regionie, w czasie której byli na Cisowej Górze w Gulbieniszkach, słuchali opowiadań przewodnika Ruty Burdyn o ostatnim zamku obronnym w Szurpiłach, historii Suwałk i problemach tam mieszkających litwinów. Zwiedzili zespół budynków Klasztoru kamedułów w Wigrach. W Sejnach uczestnicy wstąpili do Domu Litewskiego, Szkoły „Žiburys”, bazylikę sejneńską, grób i pomnik A. Baranauskasa, w otwartej w tym roku Sali litewskiej czytali i śpiewali utwory litewskich sztukmistrzów. We wsi Bubele, w ojczystych stronach pisarza A. Žukauskasa czytali jego dzieła, słuchali opowiadań przewodnika i puńskiej historyk J. Racis, o przesiedleniu tutejszych litwinów w 1941 r. W Widugierach widzieli tamtejszą szkołę i kościół, a w Kompociach stanęli przy kamieniu pomnikowym dedykowanym przywróceniu Niepodległości Litwy oraz przy rzeźbie ku czci działacza litewskiego V. Kaminskasa.

Uczestnicy wycieczki po regionie

Uczestnicy wyjazdu przejechali po ścieżce historii regionu Suwalszczyzny: od najstarszych czasów – pojaćwieskimi śladami w Suwalskim Parku Krajobrazowym, przez Wigry, honorową przeszłość Sejn, historię odnalezienia się tego regionu po polskiej stronie granicy, do dzisiejszego życia tutejszych litwinów.


Projekt nr LT-PL-2S-113 pt. „Wzrost atrakcyjności bibliotek i usług kulturalnych w Pagėgiai i Puńsku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, będący częścią Programu Współpracy Litwa-Polska Interreg VA 2014-2020, jest realizowany od 1 marca 2018 r. Przez okres 10 miesięcy trwania projektu, są jeszcze przewidziane, między innymi, przygotowanie i otwarcie wystawy w Puńsku. Warto też wspomnieć, iż w marcu tego roku w Pagėgiai odbyło się otwarcie wystawy prac fotorefleksji i fotografii dokumentalnej dziennikarki i fotograf L. Valatkienė pn. „Vydūnas – znany, lecz niepoznany”, w którym uczestniczyli także promotorzy kultury oraz przedstawiciele instytucji z Puńska.


Projekt nr LT-PL-2S-135

pt. „Twórz przedsiębiorczość - zmiejszaj różnicę”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

Głównym problemem na terytorium LT-PL, którego rozwiązanie ma na celu realizacja projektu, jest wysoki poziom bezrobocia, zwłaszcza wsród młodych osób, nie mogących znależć pracy w zdobytym zawodzie. Instytucja publiczna "Akademia Zdrowia i Urody" oraz gmina Puńsk, będące instytucjami społecznie aktywnymi i odpowiedzialnymi, widząc realną potrzebę przeprowadzenia szkoleń praktycznych oraz szkoleń w zakresie zapoczątkowania biznesu, wyrażoną przez studentów wnioskodawcy oraz mieszkańców obydwu terytoriów, opracowali ideę projektu, realizacja której może przyczynić się do rozwiązania poruszonego problemu. Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego i gospodarczego młodych bezrobotnych oraz poprawy ich warunków życia i pracy poprzez szkolenia praktyczne, promujące samodzielną pracę. Podczas realizacji projektu będzie przygotowany program edukacyjny w zakresie zapoczątkowania biznesu, który docelowa grupa projektu - młode bezrobotne osoby, będzie mogła łatwo zastosować w praktyce. Według przygotowanego programu edukacyjnego zostaną przeszkoleni przyszli lektorzy, program zostanie wypróbowany w praktyce (opracowany program edukacyjny w zakresie zapoczątkowania biznesu zostanie włączony do modułu szkoleniowego masażu oraz przeprowadzone pilotowe szkolenia w litewsko-polskiej grupie młodych bezrobotnych osób). Potencjał uczestniczącej w projekcie litewskiej instytucji szkoleniowej zostanie lepiej wykorzystany.

Czas trwania projektu: 12 miesiące (od 01.02.2018 do 31.01.2019)

Beneficjent Wiodący – Instytucja publiczna „Akademia Zdrowia i Urody”, Beneficjent 2 – Gmina Puńsk

Całkowity budżet projektu: 48.827,50 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 41.503,36 Euro
Wkład własny Beneficjentów 15% tj. 7.324,14 Euro

Budżet Gminy Puńsk: 13.897,75 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 11.813,08 Euro
Wkład własny 15% tj. 2.084,67 Euro 


Projekt nr LT-PL-2S-138

pt. „Podtrzymanie i promocja dziedzictwa ludów bałtyckich na pograniczu litewsko - polskim”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

Głównym celem projektu jest: poprawa zrównoważonego wykorzystywania wspólnego litewsko - polskiego dziedzictwa historycznego dla rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.


Działania projektowe:
1. Zarządzanie projektem
2. Obchody Bałtyckich Świąt Równonocy
3. Dni Dziedzictwa Jaćwieskiego
4. Informacja i promocja
5. Zamknięcie projektu

Działania projektowe koncentrują się na zachowaniu i promocji pradawnych i prawie wymarłych obyczajów i zwyczajów plemion bałtyckich zamieszkujących terytorium projektu w średniowieczu. Będą organizowane 4 wydarzenia związane z dziedzictwem historycznym, prezentujące tradycyjne bałtyckie celebracje sezonowe i wojenne zwyczaje.
Projekt poprzez wspólne działanie partnerów litewskich i polskich w ramach utrzymania i rozwoju dziedzictwa Pogórza Bałtyckiego pogłębi możliwości i potencjał przyciągania i zwiększenia liczby turystów odwiedzających obszar transgraniczny.
Głównymi grupami docelowymi projektu są osoby z obu stron granicy.

Czas trwania projektu: 11 miesiące (od 01.02.2018 do 31.12.2018)

Beneficjent Wiodący – Gmina Puńsk, Beneficjent 2 – Administracja Rejonu Jonava

Całkowity budżet projektu: 45.391,88 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 38.583,09 Euro
Wkład własny Beneficjentów 15% tj. 6.808,79 Euro

Budżet Gminy Puńsk: 21.735,00 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 18.474,75 Euro
Wkład własny 15% tj. 3.260,25 Euro 


"Dni Rzemiosła Jaćwieskiego" w Puńsku

w ramach projekt nr LT-PL-2S-138 pt. „Podtrzymanie i promocja dziedzictwa ludów bałtyckich na pograniczu litewsko - polskim"

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

W tym roku w dniach 5-6 maja odbywały się „Dni Rzemiosła Jaćwieskiego” w Oszkiniach. Osada jaćwiesko-pruska doczekała się wielu gości z Litwy, świetnych rzemieślników oraz fanatyków rękodzieła. Nie obeszło się również bez dobrej muzyki, śpiewu takich grup jak „Kukumbalis” z Merkinė (Litwa), „Tėviškės aidai” z Puńska oraz „ Ančia” z Suwałk. Przez całą noc brzmiała dobra muzyka, podano smaczny poczęstunek przy ciepłym ognisku.

Rytuały przy ołtarzu


W Dniach Rzemiosła Jaćwieskiego można było podziwiać prace z lnu, biżuterię z wełny, skosztować domowego chleba oraz łuskać orzechy największym dziadkiem do orzechów na Litwie. Prawdziwym mistrzem wyrobów z lnu, takich jak lniane bransoletki, paski do włosów czy wisiorki, jest Robertas Lukoševičius z Litwy. Rzemieślnik się wypowiedział, iż jego wybrany zawód jest najstarszy na świecie. Każda praca pana Robertas Lukeševičius jest unikalna.
To wyjątkowe wydarzenie odbyło się dzięki Gminie Puńsk i projektowi nr. LT-PL-2S-138 pt. „Twórz przedsiębiorczość - zmniejszaj różnicę“ współfinansowanemu z Europiejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska. Partnerami projektu są Administracja Rejonu Jonava (Litwa), dlatego w wydarzeniu brali udział jej przedstawiciele oraz działacze z Centrum Kulturalnego w Jonava. Uczestnicy Dzni Rzemiosła Jaćwieskiego, a również zaproszeni rzemieślnicy, nawiększe podziękowania kierują do przedstawicieli samorządu w Puńsku, szczególnie dla wójta gminy, który włożył duż starań, aby wydarzenie się odbyło.
W drugim dniu było wspomnane wiosenne jaćwieskie święto „Jorė“. Z tej okazji była śpiewana pieśń dla boginii Jorė, którą proszono o pobudzenie duszy, zostały też wywieszone flagi Litwy, Łotwy i Prusów. Jak wiadomo, punktem kulminacyjnym tego wyjatkowego dnia tradycyjnie były rytuały przy ołtarzu, celem których było uczczenie bogów naszych przodków: Perkūnas, Žemyna i Gabija.
W tych czasach owe wiosenne święto jaćwieskie jest nazywane „Jurginės”, potocznie mówiąc - odpust św. Jerzego, aczkolwiek warto jest pamiętać o naszej przeszłości, kiedy nasi przodkowie mieszkali i wierzyli w wielu Bogów i Bogiń. Dawniej wierzono, iż w czasie tego święta nie można pracować na polach z końmi, ponieważ „Jurginės” to święto zwierząt, których opiekunem jest właśnie św. Jerzy. Nasi przodkowie prosili św. Jerzego aby obudził z głębokiego snu ziemię, a zwierzęta mogły skosztować świeżej trawy. Obecnie św. Jerzy jest uważany za opiekuna rolników. Ważnym elementem poznania tego święta jest znajomość symboli oraz znaczeń, umiejętność rozpoznawania pierwszych oznak nadchodzącej wiosny, poznania rytuałów i pieśni.
Duże znaczenie dla tego wiosennego święta ma także pierwsza burza. Wierzono, że burza zwiastuje początek wiosny. Burza oznaczała cykl nowego roku. Ludzie czekali na pierwsza wichurę i błyskawicę, aby móc zacząć pracę na polach. Burza miała ogromna siłę oraz znaczenie, istniało przekonanie, że w trakcie najciemniejszego czasu roku, czyli zimy, w ziemia zapada się w głęboki sen. Wierzyli, że póki nie będzie burzy nie można stąpać po ziemi boso oraz kąpać się w jeziorze, gdyż dookoła krąży siła zła, czyli diabeł. Tylko burza ma na tyle siły, by wypędzić złą duszę. Ludzie starszego pokolenia ciągle w to wierzą.
Litewscy etnologowie twierdzą, iż my Litwini uwielbiamy interesować się innymi kulturami i zwyczajami, przez co nie dostrzegamy pierwszych znaków nadchodzącej wiosny.
Dlaczego tak bardzo zwracamy uwagę na pierwszą burzę? Pierwsza burza dotyka matkę Ziemię, wtedy wszystko budzi się z długiego zimowego snu. W tym ważnym święcie szczególnie wyróżniany jest także ogień, gdyż dusza ponownie może ujrzeć światło dzienne. Ludzie odradzali się dzięki ogniu, jak ptak Feniks.
Dni Rzemiosła Jaćwieskiego są początkiem najpiękniejszej pory roku, pozwoliła nie tylko przypomnieć ludziom jak było dawniej, w jakie przekonania wierzono, lecz także to poczuć.


Projekt nr LT-PL-2S-141

pt. „Promowanie zatrudnienia oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży litewskiej i polskiej"

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

Cel oglny projektu; promowanie zatrudnienia i przedsiębiorczości wśród młodzieży z polsko-litewskiego pogranicza.

Działania:
1. Koordynowanie działań w ramach realizacji projektu;
2. Promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz rozwój i realizacja wspólnych szkoleń transgranicznych;
3. Transgraniczny dostęp młodzieży do wiedzy z zakresu podstaw przedsiębiorczości;
4. Zakup sprzętu (1 zestaw sprzętu nagłaśniającego dla strony polskiej; 1 komplet sprzętu do realizacji działań dla strony litewskiej);
5. Dostarczanie i upowszechnianie informacji;
6. Zakończenie projektu.

Główne rezultaty działań: 120 uczestników wspólnych inicjatyw i szkoleń w zakresie zatrudnienia, 60 uczestników mobilnych inicjatyw transgranicznych, udział 2 organizacji pozarządowych w transgranicznym partnerstwie wspierającym przedsiębiorczość wśród młodzieży, udział 2 instytucji we współpracy transgranicznej, 6 imprez promujących przedsiębiorczość śród młodzieży, sprzęt (1 zestaw sprzętu nagłaśniającego dla strony polskiej; 1 komplet sprzętu do realizacji działań dla strony litewskiej).

Czas trwania projektu: 12 miesiące (od 01.02.2018 do 31.01.2019)

Beneficjent Wiodący – Administracja Samorządu Jonava, Beneficjent 2 – Gmina Puńsk

Całkowity budżet projektu: 39.249,15 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 33.361,77 Euro
Wkład własny Beneficjentów 15% tj. 5.887,38 Euro

Budżet Gminy Puńsk: 17.538,65 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 14.907,85 Euro
Wkład własny 15% tj. 2.630,80 Euro


Szkolenie dla kelnerów w Puńsku

w ramach projekt nr LT-PL-2S-141 pt. Promowanie zatrudnienia oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży litewskiej i polskiej"

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

W dniach 13-15 czerwca tego roku w Puńsku odbyło się szkolenie dla kelnerów organizowane przez gminę Puńsk. Zajęcia przeprowadził lektor z „Akademii Kelnerskiej Grzegorza Górnika”, według programu „Smart-kelner”. Wydarzenie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa-Polska nr LT-PL-2S-141 pt: „Wzmacnianie współpracy na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi”. Partnerami projektu są Administracja Samorządu Jonava (Litwa) oraz Gmina Puńsk. W wydarzeniu udział brało 30 osób, w tym Stowarzyszenie Młodzieży z Jonava (Litwa) „Apskritas Stalas” oraz młodzież z Puńska, członkowie Stowarzyszenia Młodzieży Litewskiej w Polsce.

Szkolenie z Grzegorzem Górnikiem

W pierwszym dniu goście z Jonava, zwiedzali Puńsk oraz okolice, zapoznali się młodzieżą z Puńska. Kolejne dwa dni uczestnicy intensywnie pracowali z założycielem „Akademii Kelnerskiej” Grzegorzem Górnikiem, który prowadził zajęcia w restauracji „Zajazd” w Puńsku. Pierwszym zadaniem było sprawdzenie ogólnej wiedzy kelnerskiej, po tym zostały pokazane triki kelnerskie oraz kultura przy stole kelnerów savoir vivre, standardy obsługi. Ważnym elementem wydarzenia było przedstawienie słownika kelnerskiego oraz pokazane jak polecić dania z menu. Uczestnicy uczyli się protokołu dyplomatycznego restauracji oraz standardów dla kelnerów. Chętni również dowiedzieli się jak obsłużyć bufet śniadaniowy w restauracji hotelowej. Na koniec szkolenia, po egzaminie, każdy uczestnik dostał świadectwo - certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Uczestnicy z certyfikatami


Projekt nr LT-PL-2S-168

pt. „Szlaki kulturowe bez granic"

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

Utrwalenie tożsamości lokalnej, kształtowanie rozpoznawalności regionu, przyciąganie turystów, to tylko niektóre z walorów produktów tradycyjnych i regionalnych. Należy dołożyć należytych starań do ich promowania, nie tylko na Litwie, ale i w Polsce - stąd też wynikła idea powołania do życia kulturowo-kulinarnego szlaku pogranicza. Zorganizowanie tego typu oferty turystycznej zwiększa szansę na promocję i rozwój transgranicznych regionów. Partnerstwo składa się z 4 podmiotów; szkoła w Liepalingis, PODR w Szepietowie, Gmina Puński Stowarzyszenie Podlaskie Smaki. Posiadamy niezbędny potencjał kadrowy, doświadczenie oraz oddziaływanie na regiony, aby utworzyć Szlak, zaktywizować jego członków, aby mogli sprawnie funkcjonować. Uzgodnione przez 4 partnerów działania przyczynią się do osiągnięcia celów projektu. Oprócz działań obowiązkowych, zaplanowaliśmy: Forum Kontaktowe (inauguracja), 2 twinningowe wystawy i 2 twinningowe szkolenia w obu krajach (seminarium nt. produkcji ekologicznej oraz warsztaty nt. przetwórstwa rolno-spożywczego w mini skali, publikację ilustrującą produkty Szlaku oraz stronę internetową z aplikacją mobilną (promocja, komunikacja, informowanie). Uczestnikami projektu będą producenci, rolnicy, restauratorzy, właściciele obiektów noclegowych, przedsiębiorcy, doradcy, nauczyciele, samorząd pogranicza polsko-litewskiego - członkowie Szlaku.

Czas trwania projektu: 12 miesiące (od 01.03.2018 do 28.02.2019)

Beneficjent Wiodący – Szkoła Gimnazjalna rejonu druskiennickiego w Lejpunach, Beneficjent 2 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Beneficjent 3 – Gmina Puńsk, Beneficjent 4 – Stowarzyszenie Podlaskie Smaki

Całkowity budżet projektu: 37.791,30 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 32.122,58 Euro
Wkład własny Beneficjentów 15% tj. 4.340,00 Euro

Budżet Gminy Puńsk: 632,50 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 537,62 Euro
Wkład własny 15% tj. 94,88 EuroCIT

BIP