zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

PROJEKTY PROW NA LATA 2014-2020

Operacja pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową stacji uzdatniania wody i budową studni głębinowej w Gminie Puńsk” to operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel:

Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Puńsk poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową stacji uzdatniania wody i budową studni głębinowej w Gminie Puńsk.

Operacja obejmuje:

- Budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. projektowanej od ul. Mickiewicza w Puńsku;
- Budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. projektowanej od ul. Mickiewicza w Puńsku;
- Budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Puńsku;
- Budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w Puńsku;
- Budowę odcinka sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Strażackiej w Puńsku;
- Budowę studni głębinowej w Puńsku;
- Przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Pełele dz. 50/2 i 50/5.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ OPERACJI:
- liczba planowanych przyłączy wodociągowych [szt.] - 21,
- liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych [szt.] - 1,
- planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji operacji [m3/rok] – 38880,
- liczba planowanych odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury, w tym:
a) wodociągowej – 4137,
b) kanalizacyjnej – 270.

ZAKRES, W JAKIM OPERACJA BĘDZIE REALIZOWANA:
- zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę [km] – 0,475,
- systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych [km] – 0,976,
- ujęcia wody [szt.] – 1,
- stacje uzdatniania wody [szt.] – 1.

Termin realizacji: do 31.07.2018 r.

Całkowity koszt operacji: 3.133.111,90 zł

Koszty kwalifikowalne: 2.547.245,45 zł

Dofinansowanie EFRR w wysokości 63.63% kosztów kwalifikowanych: 1.620.812,00 złCIT

BIP