zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

PROJEKTY PROW NA LATA 2014-2020

Operacja pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową stacji uzdatniania wody i budową studni głębinowej w Gminie Puńsk” to operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel:

Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Puńsk poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową stacji uzdatniania wody i budową studni głębinowej w Gminie Puńsk.

Operacja obejmuje:

- Budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. projektowanej od ul. Mickiewicza w Puńsku;
- Budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. projektowanej od ul. Mickiewicza w Puńsku;
- Budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Puńsku;
- Budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w Puńsku;
- Budowę odcinka sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Strażackiej w Puńsku;
- Budowę studni głębinowej w Puńsku;
- Przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Pełele dz. 50/2 i 50/5.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ OPERACJI:
- liczba planowanych przyłączy wodociągowych [szt.] - 21,
- liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych [szt.] - 1,
- planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji operacji [m3/rok] – 38880,
- liczba planowanych odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury, w tym:
a) wodociągowej – 4137,
b) kanalizacyjnej – 270.

ZAKRES, W JAKIM OPERACJA BĘDZIE REALIZOWANA:
- zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę [km] – 0,475,
- systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych [km] – 0,976,
- ujęcia wody [szt.] – 1,
- stacje uzdatniania wody [szt.] – 1.

Termin realizacji: do 31.07.2018 r.

Całkowity koszt operacji: 3.133.111,90 zł

Koszty kwalifikowalne: 2.547.245,45 zł

Dofinansowanie EFRR w wysokości 63.63% kosztów kwalifikowanych: 1.620.812,00 zł


Operacja pt.: „Budowa ogrodzonego wielofunkcyjnego boiska sportowego do gry w koszykówkę o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej z Litewskim Językiem Nauczania w Widugierach” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poprawa jakości i dostępności infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Puńsk poprzez budowę w 2018 r. jednego boiska do koszykówki.

Przedmiotowy projekt zakłada budowę ogrodzonego boiska sportowego do gry w koszykówkę o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej z Litewskim Językiem Nauczania w Widugierach, Gmina Puńsk. Boisko służyć będzie rekreacji oraz rozgrywkom sportowym dzieci i młodzieży szkolnej.

W wyniku realizacji zadania powstanie boisko sportowe o wymiarach 12,0×20,0m (wymiar całkowity z krawężnikami 12,16×20,16m) w nawierzchni poliuretanowej typu „sandwich” na podbudowie nieprzepuszczalnej z betonu (wykonywanej bezpośrednio na placu budowy), przeznaczone do gry w koszykówkę (pole do gry 10,0m×18,0m). Całość zostanie ogrodzona po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4,0m z siatki stalowej powlekanej lub prętów zgrzewanych powlekanych wraz z utwardzoną po zewnętrznym jego obwodzie (z trzech stron) odwadniającą opaską kruszywową (żwirowo - piaskową) szer. 1,0m (odprowadzenie powierzchniowe wody deszczowej z płyty projektowanego boiska sportowego).

Inwestycja przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników:
- Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej - 1 szt.;
- Liczba obiektów ogólnodostępnej infrastruktury wspartej w programie – 1 szt.;
- Liczba inwestycji w infrastrukturę służącą edukacji – 1 szt.

Termin realizacji: czerwiec - październik 2018 r.

Koszt całkowity operacji: 114 001,98 zł

Koszty kwalifikowalne: 114 001,98 zł

Dofinansowanie EFRR w wysokości 63.63% kosztów kwalifikowanych: 72 539,00 zł


  

Operacja pn. „Renowacja zabytkowych obiektów skansenu w Puńsku”

operacja typu 7.4.1.1 „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, 7.4.1.2. „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz 7.6.1 „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW 2014-2020

Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Puńsk poprzez renowację zabytkowych obiektów skansenu w Puńsku.

Operacja obejmuje:
1) Renowacja skansenu w Puńsku: chata, chlew, spichlerz;
2) Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i udostępnienie on-line aplikacji "Wirtualny spacer po zabytkach Puńska".

Zakres w jakim operacja będzie realizowana:
Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego, w tym odnowa lub poprawa stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego (3 szt.)

Termin realizacji: do 31.05.2019 r.

Całkowity koszty operacji:238.341,50 zł
Koszty kwalifikowalne: 238.341,50 zł
Dofinansowanie EFRR w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych: 151.656,00 zł


               

Projekt nr WND-RPPD.05.01.00-20-164/17 pt. „Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Puńsk” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Projekt przewiduje budowę infrastruktury, która wykorzystana będzie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE. Będzie to instalacja solarna oraz 3 instalacje fotowoltaiczne. Inwestycją objęte zostaną 3 budynki użyteczności publicznej.


Moc zaplanowanych układów fotowoltaicznych oraz solarnych została dobrana w oparciu o wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną przez dany budynek. Instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na dachu budynku lub konstrukcji montażowej na gruncie, na działkach, na których znajduje się dany budynek. Zakłada się podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci – typ instalacji on grid. Prosumenci energii elektrycznej wytwarzać będą ją na własne potrzeby (jednoczesna produkcja i konsumpcja energii). Nadwyżka energii elektrycznej z terenu danej instalacji zostanie wprowadzona do sieci lokalnej operatora systemu dystrybucyjnego. Instalacje kolektorów słonecznych wykorzystywać będą energię słoneczną do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w Domu Kultury Litewskiej. Energia cieplna wytwarzana będzie na własne potrzeby obiektu (jednoczesna produkcja i konsumpcja energii). Kolektory słoneczne zlokalizowane będą na dachu budynku.

Efektywność kosztowa urządzeń produkujących energię elektryczną pochodzącą z OZE wynosi 3 457,2 zł/kW. Projektu przewiduje redukcję CO2 o 83,05 Mg CO2 (34,6%).

Wkład własny wniesiony do projektu to 30%.

Projekt obejmuje:
Zadanie nr 1 – zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej:
1) budynek hydrofornii w Pełelach;
2) budynek hydrofornii w Puńsk;
3) Dom Kultury Litewskiej w Puńsku.

Zadanie nr 2 – zakup i montaż kolektorów słonecznych:
1) Dom Kultury Litewskiej w Puńsku.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych prze Gminę Puńsk poprze budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej.
Do celów szczegółowych można zaliczyć:
1) zwiększenie ilości nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE;
2) zwiększenie ilości nowych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE;
3) zwiększenie zdolności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych;
4) zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym województwa podlaskiego;
5) zmniejszenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery;
6) zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej przez instalacje wykorzystujące OZE na terenie gminy;
7) zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat odnawialnych źródeł energii.
Osiągnięcie założonych celów projektu przyniesie szereg korzyści społeczno-gospodarczych dla gminy i jej mieszkańców.


Ponad to realizacja projektu pozwoli na:
1) ograniczenie wykorzystania pierwotnej energii przez obiekty użyteczności publicznej;
2) zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym gminy;
3) podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie strat przesyłowych;
4) podniesienie komfortu użytkowania budynków gminnych oraz życia mieszkańców regionu;
5) ograniczenie rocznego zużycia energii pierwotnej prze budynki użyteczności publicznej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii;
6) uniezależnienie regionu od dostaw energii ze źródeł zewnętrznych;
7) poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej;
8) wymianę źródeł ciepła na bardziej ekonomiczne i ekologiczne;
9) wzrost wykorzystania OZE w finalnym zużyciu energii elektrycznej i cieplnej na terenie gminy.

Termin realizacji: do 31.07.2019 r.

Całkowity koszty operacji: 573.687,99 zł
Koszty kwalifikowalne: 466.413,00 zł
Dofinansowanie EFRR w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych: 326.489,10 zł


Projekt nr WND-RPPD.08.06.00-20-0191/18 „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Puńsk” w ramach Osi priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej w ramach działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Inwestycja zakłada montaż paneli fotowoltaicznych na 20 budynkach indywidualnych oraz montaż kolektorów słonecznych na 6 budynkach indywidualnych stanowiących własność mieszkańców Gminy Puńsk.


Kolektory słoneczne będą wykorzystywane do podgrzania wody (energia cieplna), zaś panele fotowoltaiczne – do produkcji energii elektrycznej na potrzeby poszczególnych gospodarstw domowych.
Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez Gminę Puńsk poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych.


Inwestycja przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników:
1) produktu:
a. liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej OZE – 20 szt.;
b. liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 6 szt.;
c. dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,08 MWe;
d. dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,02 MWt;

2) rezultatu:
a. produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 74,12 MWhe/rok;
b. produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 17,58 MWht/rok;
c. szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 66,17 tony równoważnika CO2/rok.
Celami szczegółowymi projektu są:
1) zwiększenie ilości nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE;
2) zwiększenie zdolności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych;
3) zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym województwa podlaskiego;
4) zmniejszenie CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery;
5) zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej przez instalacje wykorzystujące OZE na terenie gminy;
6) zmniejszenie kosztów ponoszonych na utrzymanie budynków przez mieszkańców.


Termin realizacji: do 30.09.2019 r.

Całkowity koszty operacji: 616.551,05 zł
Koszty kwalifikowalne: 550.325,21 zł
Dofinansowanie EFRR w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych: 467.776,42 złCIT

BIP