zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekty RPO WP NA LATA 2017-2020


Projekt nr RPO.05.03.01-20-0098/16 pn.: „Termomodernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Smolanach” dotyczy głębokiej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – budynku świetlicy środowiskowej z zespołem kuchennym w Smolanach, w gminie Puńsk. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2017 r.
Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku, poprzez: redukcję kosztów ogrzewania, co wpłynie jednocześnie na obniżenie kosztów funkcjonowania instytucji publicznej; podniesienie świadomości pracowników budynku użyteczności publicznej w zakresie oszczędności gospodarowania energią.
Beneficjentem Projektu będzie j.s.t. – Gmina Puńsk. Do grupy docelowej zaliczają się wszyscy pracownicy budynku poddawanego termomodernizacji oraz odwiedzający budynek.
W wyniku głębokiej termomodernizacji budynku (modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej, w tym zastosowanie pompy ciepła, rekuperacja, modernizacja przegród: Podłoga PG1, Strop piwnicy STW, OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna', DZ1 'Wentylacja grawitacyjna', Stropodach, Ściana, zewnętrzna SZ1 i SZ2, modernizacja systemu grzewczego przez wymianę źródła ciepła na wysokowydajny kocioł opalany biomasą), roczna oszczędność kosztów energii wyniesie 45,98 tys. zł.
Wielkość emisji dwutlenku węgla związanego z ogrzewaniem budynku zmniejszy się radykalnie po zlikwidowaniu kotłowni węglowej. Szacowany spadek wyniesie ponad 134 tony równoważnika CO2.

Całkowita wartość projektu: 588.797,67 zł brutto
Koszty kwalifikowalne: 518.141,96 zł brutto
Dofinansowanie EFRR: 336.791,25 zł brutto
Termin realizacji finansowej projektu: 31.12.2017 r.

drukuj PDF 


CIT

BIP