zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekty 2017

Projekt nr LT-PL-1R-017

pt. „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska


Projekt ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez intensywniejszą współpracę transgraniczną w zakresie zwalczania wspólnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych oraz zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług publicznych na obszarze Programu PL i LT poprzez rozwinięcie infrastruktury (w tym zakup sprzętu) niezbędnej do transgranicznego świadczenia usług. W ramach działań przewidziano szereg pokazów i szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności służb ratowniczych w Polsce i na Litwie, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz poprawę jakości infrastruktury i doposażenie w niezbędny sprzęt, tj. zakup wozów strażackich z wyposażeniem. Projekt pozwoli na korzystanie z wiedzy, umiejętności i wieloletniego doświadczenia polskich partnerów co przyczyni się do rozwoju powstającego systemu ratownictwa skupiającego strażaków wolontariuszy na Litwie. Wartością dodaną projektu będzie nawiązanie stałej współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za utrzymanie bezpieczeństwa z obu krajów PL i LT na rzecz lepszej koordynacji zarządzanie wspólnymi zasobami, infrastrukturą i sprzętem.

Czas trwania projektu: 24 miesiące (od 01.02.2017 do 31.01.2019)
Beneficjent Wiodący – Gmina Krasnopol, Beneficjent 2 – Gmina Puńsk, Beneficjent 3 – Straż Pożarna Rejonu Kowna


Całkowity budżet projektu: 973.543,20 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 827.511,71 Euro
Wkład własny Beneficjentów 15% tj. 146.031,49 Euro

Budżet Gminy Puńsk: 240.956,98 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 204.813,43 Euro
Wkład własny 15% tj. 36.143,55 Euro

W ramach projektu w Gminie Puńsk planowane są następujące działania:
- szkolenie pilarzy i zakup sprzętu (piły łańcuchowej i uniformu ochronnego z hełmem)
- symulacja „katastrofy przyrodnicze” i techniczne
- demonstracja operacji ratowniczych
- zakup wozu strażackiego z wyposażeniem
- promocja projektu


Projekt nr LT-PL-1R-049

pt. „Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska


Ogólny cel projektu: poprawa jakości życia poprzez skoordynowany rozwój systemów opieki zdrowotnej i społecznej na pograniczu litewsko-polskim.

Działania:
- zarządzanie projektem
- rozwój transgranicznej infrastruktury opieki zdrowotnej
- budowanie potencjału transgranicznej opieki zdrowotnej i społecznej
- Transgraniczne Partnerstwo dla Zdrowego Starzenia się
- Kampania Promująca Zdrowe i Aktywne Starzenie się
- informacja i promocja
- zakończenie projektu

Główne wyniki: 44 uczestników warsztatów, 120 seniorów biorących udział w imprezach promujących zdrowe starzenie się, 6 organizacji pozarządowych zaangażowanych w Transgraniczne Partnerstwo na rzecz Zdrowego Starzenia się, 1 powstałe Transgraniczne Partnerstwo na rzecz Zdrowego Starzenia się, 1 opracowana Transgraniczna Strategia Zdrowia, 4 transgraniczne wydarzenia promujące zdrowe starzenie się, 120 seniorów uczestniczących w imprezach promocyjnych, 2500 ulotek promujących zdrowe starzenie się, 1 odnowiony ośrodek zdrowia w Puńsku, 1 odnowiony ośrodek zdrowia w Birstonas.

W ramach projektu w Gminie Puńsk planowane są następujące działania:
- Renowacja i modernizacja Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puńsku
- zakup materiałów medycznych testowych
- Wspólne Przygraniczne Szkolenie Medyczne Specjalistów (3 dni)
- Wspólne Przygraniczne Szkolenie Interesariuszy Sektora Socjalnego (3 dni)
- Wspólne Transgraniczne Warsztaty Partnerskie Zdrowego Starzenia się (3 dni)
- ulotki promujące zdrowe starzenie się
- „Biała Sobota” – Transgraniczne Dni Zdrowia (1 dzień)
- promocja projektu (m.in. tablice informacyjne, artykuły prasowe)


Beneficjent Wiodący: Gmina Puńsk, Beneficjent 2 – Administracja Samorządu Birstonas, Beneficjent 3 – Instytucja publiczna Centrum podstawowej opieki zdrowotnej w Birstonas

Czas trwania projektu 24 miesiące (od 01.03.2017 do 28.02.2019)


Całkowity budżet projektu: 955.524,00 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 812.195,40 Euro
Wkład beneficjentów 15% tj. 143.328,60 Euro

Całkowity budżet Gminy Puńsk: 449.364,00 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 381.959,40 Euro
Wkład własny 15% tj. 67.404,60 EuroCIT

BIPhdmi splitter hdmi switch rca home theater system hdmi wall plate ethernet wall plate home theater wall plates cat5 wall plate CUSTOM WALL PLATE CUSTOM CABLES 4K HDMI CABLE wholesale cables