zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

Wójt Gminy Puńsk, uprzejmie informuje, że Gmina Puńsk - w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - podjęła się realizacji zadania publicznego pod tytułem „Postaw na rodzinę”.
Celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości mieszkańców gminy Puńsk na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz promowane wartości rodzinnych i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Puńsk.


W planie działań ujęto:
- diagnozę zjawiska przemocy na terenie Gminy,
- opracowanie i udostępnienie materiałów informacyjnych,
- przeprowadzenie 10 kampanii społecznych,
- cykl warsztatów na temat przemocy,
- warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”,
- konferencję podsumowującą projekt.
Działania będą przeprowadzane na terenie Gminy Puńsk do dnia 31 grudnia 2018 r.


Projekt skierowany jest do:
1) potencjalnych ofiar przemocy w rodzinie, w tym: dzieci, współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych;
2) sprawców przemocy rodzinie;
3) świadków przemocy w rodzinie;
4) nauczycieli i innych specjalistów;
5) społeczności zamieszkującej gminę Puńsk.


Nabór na wolne stanowisko pracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku , ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk poszukuje osoby na stanowisko :

Pracownik Socjalny

I. Wymagania niezbędne (formalne):

1. posiadanie kwalifikacji zgodnych z Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. , poz.1769, z póżn. zm. )
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
4. nieposzlakowana opinia,
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,

II. Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
2. łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
3. zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność, inicjatywa,
4. umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej,
5. dobra znajomość obsługi komputera,
6. prawo jazdy kat. B mile widziane,
7. znajomość języka litewskiego,
8. doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.

III. Miejsce składania ofert:

1. Osoby zainteresowane podjęciem pracy na w/w stanowisko, szczegółowe informacje mogą uzyskać kontaktując się z GOPS w Puńsku, ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk, tel. 87 161 409, e-mail gops_punsk@poczta.onet.pl


WNIOSKI NA OKRES ZASIŁKOWY NA ROK 2018 – 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku informuje, że wnioski o:
Świadczenia wychowawcze (500+),
• „Dobry Start” 300+,
• Świadczenia rodzinne
• Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na okres zasiłkowy 2018/2019 można złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puńsku, ul . Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk,
od 01.08.2018 r. w godzinach 7.30-15.30, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 01.07.2018r.


1. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)
Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca października br, do miesiąca września roku następnego.
Wnioski można złożyć osobiście od dnia 1 sierpnia 2018 r. albo online od dnia 01.07.2018 r. przy użyciu kanału bankowości elektronicznej, portalu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PUE ZUS, profilu zaufanego na portalu Obywatel.gov.pl albo portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia.
Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września 2018 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada.


2. „ DOBRY START” 300+
Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Od 1 lipca wniosek o świadczenie dobry start można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej. Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście rozpocznie się 1 sierpnia. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
Im wcześniej będzie złożony wniosek, tym szybciej trafi świadczenie dobry start. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Wniosek, który zostanie złożony w kolejnych miesiącach, zostanie rozpatrzony w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostaną bez rozpatrzenia.
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej w ramach programu „Dobry Start” zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

3. ŚWIADCZENIE RODZINNE
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca listopada br, do miesiąca października roku następnego.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy złożone osobiście będą przyjmowane - od dnia 1 sierpnia 2018 roku, natomiast wnioski złożone drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 roku.
Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2018 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. (UWAGA wnioski złożone w grudniu: świadczenie przysługuje od miesiąca grudnia!)


4. ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy można złożyć osobiście albo poprzez portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


Szczegółowe informacje dot. wniosków na okres zasiłkowy2018/2019 można uzyskać kontaktując się z nami telefonicznie bądź poprzez pocztę elektroniczną:


GOPS w Puńsku, tel. 87 161 409, e- mail gops_punsk@poczta.onet.pl


PODPROGRAM 2017 – efekty


1. Parafialny Zespół Caritas p.w Wniebowzięcia NMP w Puńsku  z terenu województwa podlaskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Suwałkach realizowała/łoProgram Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.
2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
2. Pomoc żywnościowa trafiła do 390 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa podlaskiego
3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
o 10,757 ton żywności;
o 1166 paczek żywnościowych;
o 0 posiłków;
4. W ramach Podprogramu 2017 dla 87 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
• Ekonomiczne - 1 spotkanie dla 24 uczestników
• Żywieniowe – 1 spotkanie dla 39 uczestników
• Kulinarne - 0 spotkań dla 0 uczestników
• Niemarnowanie żywności - 1 spotkanie dla 24 uczestników


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Okres Realizacji od 01.08.2018r. do 31.05.2019 r.


Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017-czerwiec 2018.
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności Suwałki – Białystok [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa podlaskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.
Pomoc żywnościowa w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków), spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2017 r. poz.1769, z pózn. zm.) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.
Sposób kwalifikacji:
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku będzie wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób.
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych. Paczka żywnościowa składa się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych (artykuły warzywne i owocowe, artykuły skrobiowe, artykuły mleczne, artykuły mięsne, cukier, tłuszcz, dania gotowe) wydawanych jednorazowo.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku informuje, że wszystkie osoby, rodziny z terenu gminy Puńsk chcące skorzystać z pomocy żywnościowej, proszone są o wcześniejsze wypełnienie dokumentacji w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk, pokój nr 18 lub 19 .CIT

BIP