zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku
ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel. 87 5161 409
e-mail: gops_punsk@poczta.onet.pl
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Bronisław Żukowski


Godziny pracy
od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych


Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, INFORMUJĘ Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/Pani Danych jest:
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku
    ul. Adama Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk, tel. 87 5161 409

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:
     tel. 87 5161 090, adres e-mail ug_punsk@pro.onet.pl

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na OPS Puńsk, realizacji statutowych zadań, realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa.

Podstawą do przetwarzania przez GOPS w Puńsku Pani/Pana danych osobowych są: obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.

Informacja o przekazaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom wymienionym w przepisach prawa: organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z GOPS Puńsk przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest GOPS Puńsk.
Okres przechowywania danych: Dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Ma Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przenoszenie danych,
  • wniesienie skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych przez osobę ubiegającą się o przyznanie świadczeń pomocy społecznej oraz osobę korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej oraz członków ich rodzin jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych skutkuje nie wywiązaniem się z wymogów ustawy.

Pani/Pana dane : mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


I. POMOC SPOŁECZNA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest podmiotem realizującym zadania pomocy społecznej na terenie gminy Puńsk.
Pomoc społeczna stanowiąca instytucję polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych tym rodzinom i osobom, które nie są w stanie pokonać swych problemów samodzielnie, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadania wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (D. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) i innych ustaw z zakresu zadań zleconych i z zakresu zadań własnych:
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
• opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
• organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
• opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe ,
• realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin;
• zasiłki i pomoc w naturze,
• dożywianie dzieci w szkołach,
• usługi opiekuńcze,
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
• praca socjalna.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
10) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł (kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej),
2) osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł (kryterium dochodowe na osobę w rodzinie),
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

II. LOKALNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY D.S. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
LZI w Puńsku jest elementem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Skupia przedstawicieli wszystkich instytucji i służb z terenu gminy (m.in. Policji, pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, Sądu, organizacji pozarządowych), których wspólne działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy domowej oraz stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych przemocą.
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz integrowanie i koordynowanie działań różnych podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
1) diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach udzielających pomocy;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

III. ŚWIADCZENIA RODZINNE
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego – mają na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka;
3) osobie uczącej się.
Zasiłek rodzinny przysługuje w/w osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł. W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.
Wysokości zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r.:
1) 95 zł zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 124 zł zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 r. ż. do ukończenia 18 r. ż.;
3) 135 zł zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 r. ż. do ukończenia 24 r. ż.;
4) 1 000 zł dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka;
5) 400 zł dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
6) 193 zł dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
7) 95 zł dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego);
8) 90 zł dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do ukończenia 5 r. ż.;
9) 110 zł dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 r. ż. do ukończenia 24 r. ż.;
10) 113 zł dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki;
11) 69 zł dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki;
12) 100 zł wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka – 1 000 zł jednorazowo na jedno dziecko. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922 zł.
Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji w wysokości 153 zł miesięcznie.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 r. ż., jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 r. ż. legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 r. ż;
3) osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego oraz osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka;
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną;
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki: rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18 r. ż lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25r.ż.
Od dnia 1 stycznia 2018 roku świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1 477 zł miesięcznie.
Specjalny Zasiłek Opiekuńczy
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:
1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.
Zasiłek dla Opiekuna
Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 lipca 2013 r. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.
Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia to między innymi osoby bezrobotne, studenci, rolnicy, a także osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o nowe świadczenie rodzinne. Świadczenie to przysługuje osobie sprawującej opiekę nad jednym dzieckiem przez okres 52 tygodni, niezależnie od kryterium dochodowego w kwocie 1000,00 zł miesięcznie.

IV. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Przysługuje ono do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na "pierwsze dziecko" jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
Określone w przepisach określenie "pierwsze dziecko" – oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę która składa wniosek.
Osobom, które nie starają się o świadczenie wychowawcze na tzw. "pierwsze dziecko" świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów w rodzinie. W takim przypadku nie ma potrzeby przedkładania dokumentów dotyczących sytuacji dochodowej.
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres trwający od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. jest rok 2017.

V. ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

VI. KARTA DUŻEJ RODZINY
Karta dużej rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny na stronie
www.rodzina.gov.pl
Kartę przyznaje Wójt Gminy Puńsk na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

VII. DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje w/w osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
1) 35 m2 – dla 1 osoby;
2) 40 m2 – dla 2 osób;
3) 45 m2 – dla 3 osób;
4) 55 m2 – dla 4 osób;
5) 65 m2 – dla 5 osób;
6) 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię lokalu o 5 m2.
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między dodatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek.
Dodatek energetyczny
Dodatek energetyczny przyznaje Wójt w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej, to osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.CIT

BIP