zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Helena Wojlanis  

Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00

drukuj PDF 

20.07.2017


Uwaga!
Oszuści podający się za pracowników KRUS


Ostrzegamy Państwa przed próbą wyłudzenia pieniędzy przez osoby podające się za pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pod pozorem ściągnięcia zaległości z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników.
Informujemy, że pracownik KRUS wizytujący gospodarstwo rolne i domowe nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek opłat na miejscu i powinien okazać ważną legitymację służbową.
Zalecamy wzmożoną czujność, a w przypadku podejrzenia jakichkolwiek nieprawidłowości bezzwłoczne powiadomienie organów ścigania. Poprzez tego rodzaju działania można ograniczyć ryzyko strat i przeciwdziałać zagrożeniom.
Prosimy o rozwagę i zachowanie wszelkich środków ostrożności.


DYREKTOR
OR KRUS w Białymstoku
mgr Krzysztof Jaworowski


13.07.2017


Banki zrzeszone w Federacji Polskich Banków Żywności
przekazują pomoc żywnościową poprzez swoje organizacje partnerskie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Dzięki POPŻ zapewniane jest wsparcie osobom najuboższym w postaci posiłków i paczek żywnościowych, które przekazywane są przez organizacje współpracujące z Bankami Żywności - Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż i Polski Komitet Pomocy Społecznej. Za zarządzanie programem odpowiedzialne jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za proces dystrybucji żywności odpowiada natomiast Agencja Rynku Rolnego. Z pomocy tej skorzystać mogą osoby w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochód nie przekroczy określonego poziomu, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Program realizowany jest w kilkumiesięcznych cyklach, w ramach których obowiązują określone zasady i możliwości korzystania ze wsparcia.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Doświadczenia w realizacji programu pomocy żywnościowej z ostatnich dziesięciu lat pokazały, że wsparcie w postaci samej żywności może nie być wystarczającą formą pomocy w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej. Dlatego organizacje lokalne we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej prowadzą również cykliczne warsztaty. Ich celem jest włączenie osób w trudnej sytuacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych oraz wzmacnianie ich samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, wśród nich m.in.:
• warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych, z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków, pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
• warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
• programy edukacyjne mające na celu zapoznanie uczestników z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
• warsztaty edukacji ekonomicznej - nauka tworzenia, realizacji i kontroli własnego budżetu, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych.
Więcej informacji i Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa można znaleźć na stronie MRPiPS: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/podstawy-prawne/

Żeby uzyskać pomoc w ramach POPŻ, osoba w trudnej sytuacji życiowej powinna zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puńsku, gdzie uzyska szczegółowe informacje oraz otrzyma skierowanie do obioru paczki żywnościowej.

11.07.2017

Kviečeme registruotis į tautodailės mugę
„Punsko dienos - Žolinės 2017“


Tautodailės mugė – „Punsko dienos - Žolinės 2017“
vyks Punsko bažnyčios aikštėje ir Gegužės 1-osios gatvėje
rugpjūčio 15 d. (9.00 val.-16.00 val.)


Kviečiame visus tautodailininkus, liaudies meistrus, kulinarinio paveldo atstovus, kuriančius rankų darbu ir kitomis senosiomis arba jas atitinkančiomis naujomis technologijomis, išsaugant unikalias kokybines gaminių savybes ir sudėtį, dalyvauti tautodailės mugėje „Punsko dienos - Žolinės 2017“.

Dalyvių registracija
Norintys dalyvauti mugėje bus registruojami nuo 10 liepos iki liepos 31 d. (Prašom nevėluoti atsiūsti išpildytą anketą).
Mugės dalyvavimo formą su savo dirbinių nuotraukomis siųsti elektroniniu paštu: ug_punsk@pro.onet.pl. Kvietimai mugės dalyviams bus išsiųsti iki rugpjūčio 8 d.

Organizatorių rekvizitai:
Punsko savivaldybė, tel. 87 51 61 048,
www.ugpunsk.pl e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl

Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija tel. 601 323 476
www.etnopunskas.pl

Mugės išdėstymo schemą ir prekybines vietas tvirtina Renginių derinimo komisija.
Kiekvienas dalyvis atvyksta su savo palapine ir kitais reikalingais rekvizitais. Siunčiant anketą, kartu praneša ar dalyvaus dvi dienas ar tik vieną. Nakvynę dalyviai susiranda patrys.

Anketa

Muges reglamentas


Zapraszamy do rejestracji na Jarmark rękodzieła ludowego
Dni Puńska–Zielna 2017

Jarmark rękodzieła ludowego – Dni Puńska–Zielna 2017
odbędzie się na rynku przy kościele i na ul. 1-go Maja w Puńsku
w dniu 15 sierpnia 2017 r. (w godzinach 09:00-16:00)

Zapraszmy rękodzielników, rzemieślników, twórców ludowych, przedstawicieli dziedzictwa kulinarnego do uczestnictwa w Jarmarku rękodzieła ludowego – Dni Puńska-Zielna 2017.
1. Zgłoszenie uczestnictwa w targach odbywa się formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza zgłoszenia ze zdjęciami asortymentu wystawnego na adres ug_punsk@pro.onet.pl do dnia 31 lipca.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w targach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. Organizator wyśle zaproszenie wraz z wyznaczonym miejscem wystawowym do dnia 8 sierpnia. Zaproszenie będzie potrzebne do okazania osobom pilnującym porządku. Prosimy o umieszczenie swojego nazwiska przy własnym stoisku.
4. Przesłanie formularza nie jest równoznaczne z zatwierdzeniem uczestnictwa w jarmarku.
Organizatorzy:
Urząd Gminy w Puńsk, tel. 87 51 61 048,
e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl
www.ugpunsk.pl
Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Puńsku.
tel. 601 323 476
www.etnopunskas.pl

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin jarmarku

Projekt nr LT-PL-1R-017

30.06.2017

Projekt nr LT-PL-1R-017

pt. „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Interreg V-A Litwa - Polska


»

Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym

29.06.2017

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku przypomina o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, zapewnieniu dzieciom opieki i nieangażowaniu ich do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Wykaz na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Pismo Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społeczego.

List Prezesa KRUS - bezpieczne lato

29.06.2017

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku przypomina o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, zapewnieniu dzieciom opieki i nie angazowaniu ich do prac zawartych wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

»

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020

28.06.2017

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

»

22.06.2017

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że do dnia 11 lipca 2017 r. można składać Wnioski o udzielenie pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce.

Wnioski należy składać do Oddziału Terenowego ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń ubiegającego się o pomoc.

Pomoc przyznawana jest w odniesieniu do loch i niektórych świń poddanych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.

O pomoc finansową w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce mogą ubiegać się producenci świń, którzy utrzymywali świnie zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich, w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, położonej na obszarze znajdującym się na terytorium Polski wymienionym w przepisach prawa krajowego i unijnego, wyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/647 z dnia 5 kwietnia 2017 r., w dowolnym okresie między dniem 1 sierpnia 2016 r. a dniem 18 listopada 2016 r.

Producent świń, który ubiega się o pomoc zobowiązany jest do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR. Formularz wniosku o udzielenie pomocy jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację w CRP lub o aktualizację danych zawartych w CRP (w przypadku wnioskodawców już zarejestrowanych).

Pomoc finansowa przysługuje w odniesieniu do następujących kategorii świń:

lochy objęte kodem CN 0103 92 11 – lochy mające prosiaki co najmniej raz, o masie co najmniej 160 kg,
inne świnie objęte kodem CN 0103 92 19 – pozostałe świnie żywe o masie 50 kg i więcej.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pomocy producentom świń znajdują się w „Warunkach udzielania pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce”.

http://www.arr.gov.pl/125-o-nas/aktualnoci/5790-informacja-dla-producentow-swin-z-obszarow-objetych-ograniczeniami-z-powodu-wykrycia-ognisk-afrykanskiego-pomoru-swin

14.06.2017

LPD dviratininkų žygis
„Per žydinti Dainavos ir Sūduvos kraštą“
Lietuvos atkūrimo 100-mečio Garbei

Valstybingumo šventė
Punske
2017m.birželio 18 d. 15 val.
Dviratininkų sutikimas Punsko bažnyčios aikštėje

Punsko pasiekimai ir sveikinimas - viršaitis Vytautas Liškauskas
Žygio idėja ir misija - LPD valdybos pirmininkas Juozas Dingelis
LPD pirmininko pavaduotojas Ramutis Oleka
Panevėžio LPD skyriaus pirmininkas Vidmantas Kartanas
Patriotines eiles skatys poetas, advokatas Jonas Ivoška

Lietuvai pagražinti draugija

Projekt nr LT-PL-1R-049

14.06.2017

Gmina Puńsk od marca br. realizuje projekt nr LT-PL-1R-049

pt. „Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014 – 2020.

Projekt będzie trwał 24 miesiące. Beneficjentem Wiodącym projektu jest Gmina Puńsk a Partnerami są Administracja Samorządu Birštonas i Instytucja publiczna Centrum podstawowej opieki zdrowotnej w Birštonas.

Całkowity budżet projektu wynosi 955.524,00 Euro, z czego 85% jest dofinansowane z EFRR. Budżet Gminy Puńsk to 449.364,00 Euro z czego dofinansowanie ze środków UE wyniesie 381.959,40 Euro.

»

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIPhdmi splitter hdmi switch rca home theater system hdmi wall plate ethernet wall plate home theater wall plates cat5 wall plate CUSTOM WALL PLATE CUSTOM CABLES 4K HDMI CABLE wholesale cables