zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Helena Wojlanis  

Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00

drukuj PDF 

Indywidualne numery rachunków bankowych w opłatach za śmieci

23.01.2017

Od 1 stycznia 2017 roku wprowadzone zostały indywidualne numery rachunków bankowych dla należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych. W związku z tym, wszelkich wpłat z tytułu podatków należy dokonywać jedynie na wskazane indywidualne rachunki bankowe na dowodach wpłat.

Dodatkowych informacji udziela Jolanta Łatwis

pok. nr 15, nr tel.: 87 73 96 807, e-mail: j.latwis@op.pl

Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej "Szeszupe"

23.01.2017

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Puńsku
zaprasza na sprawozdawcze
Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej.

Obrady odbędą się 3 lutego (piątek) 2017 roku o godz. 9.00 w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk.

W wypadku braku frekwencji w I-szym terminie zebranie odbędzie się
w II terminie o godz. 930 tego samego dnia bez względu na ilość delegatów.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Powołanie przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Odczytanie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej oraz wniosków i uchwał.
5. Sprawozdanie z działalności GSW za rok 2016 i plan pracy na 2017 r.
6. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej GSW za rok 2016.
7. Ustalenie składek członkowskich.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
- przyjęcia planu prac melioracyjnych na rok 2017.
10. Wolne wnioski.

Zmiana wysokości stawki za odpadu komunalne

05.01.2017

Protokół otwarcia ofert z przetargu nieograniczonego na „Dostawę opału do placówek oświatowych oraz pozostałych jednostek podległych Gminy Puńsk na 2017 rok”

22.12.2016

Protokół otwarcia ofert z przetargu nieograniczonego na "Dpstawę opału do placówek oświatowych oraz pozostałychjednostek podległych Gminy Puńsk na 2017 rok"

Zawiadomienie o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2017 r.

21.12.2016

Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2017 r. w Gminie Puńsk
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/1/201 6Rady Gminy Puńsk z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. U Woj. Podlaskiego z 2016 r. poz. 4636) Wójt Gminy Puńsk zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. zbieranymi i odbieranymi w sposób:
• selektywny wynosi 9,00 zł od osoby/miesiąc
• nieselektywny wynosi 16,00 zł od osoby/miesiąc

URZĄD GMINY POINFORMUJE KAŻDEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W FORMIE ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE STAWEK.


Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż Urząd Gminy dostarczy do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.
Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci , zgonami osób, itp. ) mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia w Urzędzie Gminy Puńsk pokój nr 15.
Terminy wnoszenia opłat
Obowiązek zapłaty za 2017 r. przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, z dołu raz na kwartał, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujących terminach:
• za I kwartał do 31 marca
• za II kwartał do 30 czerwca
• za III kwartał do 30 września
• za IV kwartał do 31 grudnia

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na właściwy rachunek bankowy Urzędu Gminy Puńsk BS Sejny/O Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001.
W Ó J T
mgr Witold Liszkowski

21.12.2016

Pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa

20.12.2016

Uprzejmie informuje, że rolnicy , którzy poniesli straty w swoich gospodarstwach spowodowane kleskami żywiołowymi, będą mogli ubiegac się w AMiMR o pomoc. Wnioski można  będzie składać od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r.

Szkolenie dla rolników, którzy będą  ubiegać się o pomoc finansową na operację typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" odbędzie sie w dniu 03.01.2017 r. w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 26B, godz. 10.00

Harmonogram szkolenia

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIPhdmi splitter hdmi switch rca home theater system hdmi wall plate ethernet wall plate home theater wall plates cat5 wall plate CUSTOM WALL PLATE CUSTOM CABLES 4K HDMI CABLE wholesale cables