zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Helena Wojlanis  

Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00

 

drukuj PDF 

20.06.2018

Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą


Urząd Gminy Puńsk, informuje iż w związku z wystąpieniem suszy można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gmin Puńsk pokój Nr 9. Do wniosku muszą być dołączone załączniki:
1. Oświadczenie o plonach, cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych,
2. Oświadczenie o ilości zwierząt, produktach i ich cenach,
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
oraz: dodatkowa informacja i kserokopia wniosku o przyznanie płatności na rok 2018, złożonego w ARiMR.


Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie nie przekazaniem wniosku do komisji Wojewody, do oszacowania strat.


Załącznik Nr 1 (kolumna 2 i 3) należy wpisać uprawy i ich powierzchnię zgodnie z wnioskiem o płatności obszarowe, złożonym w ARIMR. Kolumny 4-7 można pozostawić nie wypełnione, wówczas do obliczenia strat będą użyte dane statystyczne.
W załączniku nr 2 należy podać informację o średniej ilości zwierząt gospodarskich występujących w gospodarstwie (z ostatnich 3 lat) i średniej liczbie sprzedanych zwierząt z podziałem na:
• Byki do opasu, wolce 2 – letnie i starsze,
• Byczki od 1 do 2 lat
• Jałówki do opasu 2 – letnie i starsze
• Jałówki od 1 do 2 lat
• Cielęta do opasu poniżej 6 mies.
• Cielęta od 6 miesięcy do 1 roku
• Krowy
• Tuczniki o wadze 50 kg i więcej
• Warchlaki do opasu o wadze od 20 do 50 kg
• Maciory
oraz średnią liczbę sprzedanego mleka w litrach.


Informację można uzyskać w Urzędzie Gminy Puńsk, w pokoju nr 9 lub telefonicznie pod nr 875161020.

Druki do pobrania:
1. Wniosek producenta rolnego
2. Oświadczenie o plonach cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych
3. Oświadczenie o ilości zwierząt, produktach i ich cenach
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
5. Dodatkowa informacja do wniosku
6. Informacja o pomocy.

RZĄDOWY PROGRAM ”DOBRY START” 300 DLA UCZNIA

18.06.2018

RZĄDOWY PROGRAM ”DOBRY START” 300 DLA UCZNIA

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start przysługuje:
➢ rodzicom,
➢ opiekunom faktycznym,
➢ opiekunom prawnym,
➢ rodzinom zastępczym,
➢ osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
➢ dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
➢ dyrektorom regionalnym placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
➢ osobom uczącym się.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku:
➢ na dziecko uczące się w szkole (oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy) aż do ukończenia przez nie 20 roku życia,
➢ na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzyma świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
➢ ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,
➢ ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku szkolnym kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Wnioski o świadczenie dobry start składają: matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie „Dobry Start” można składać online już od 1 lipca przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną ( w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puńsku. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Wniosek, który zostanie złożony w kolejnych miesiącach, zostanie rozpatrzony w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Więcej informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puńsku,  tel. 87 5161 409.

INFOLINIA: 800 160 121

06.06.2018

Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023, Cel szczegółowy I.2, Poprawa sfery przedsiębiorczości i ekologii terenu realizacji LSR do roku 2023, Przedsięwzięcie I.2.2 - Wsparcie procesu powstawania i rozwoju podmiotów sektora MSP ze środków PROW, na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Nabór nr III/EFRROW/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej –
http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/prow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-iiiefrrow2018.html
Nabór nr IV/EFRROW/2018 – Rozwój działalności gospodarczej –
http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/prow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-ivefrrow2018.html

a także

Nabór nr VI/EFS/2018 – Małe szkoły - http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efs/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-viefs2018-male-szkoly.html
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023, Cel szczegółowy I.1. Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023, Przedsięwzięcie I.1.1 Inwestycja w przyszłość z EFS, Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20- 045/18, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego z zakresu typu projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR
Nabór nr V/EFS/2018 – Przedszkola - http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efs/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-vefs2018-przedszkola.html
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023, Cel szczegółowy I.1. Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023, Przedsięwzięcie I.1.1 Inwestycja w przyszłość z EFS, Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20- 044 /18
OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.


Termin składania wniosków: 18.06.2018 od godz. 8.00 – 06.07.2018 do godz. 15.30.
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.su-se.pl/ , lub w siedzibie biur przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach oraz Grodzińskiego 1 w Sejnach.

09.05.2018

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
„STAŁE WŁĄCZENIE SPOŁECZNO- ZAWODOWE”


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do realizowanego przez stowarzyszenie HUMANEO z siedzibą w Nowym Sączu (ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz) w ramach Działania 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji, Osi Priorytetowej VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, projektu „Stałe włączenie społeczno-zawodowe”

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Powiatu Sejneńskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W projekcie mogą wziąć udział osoby:
1. zamieszkujące na terenie powiatu sejneńskiego,
2. w wieku 15 lat lub więcej (preferowane osoby które ukończyły 18 lat)
3. posiadające niskie kwalifikacje (wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne)

4. bierne zawodowo (osoby nie pracujące i zarazem nie będące osobą bezrobotną, uczniowie w trybie dziennym, studenci studiów wieczorowych/zawodowych niezarejestrowani w PUP) lub bezrobotne niezarejestrowane w PUP
5. korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia nią.


W ramach projektu realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb w tym wsparcie o charakterze społecznym oraz zawodowym:
1. poradnictwo psychologiczne i prawne,
2. poradnictwo zawodowe, szkolenie zawodowe i pośrednictwo pracy,
3. staże zawodowe,
Dokumenty rekrutacyjne:
1. Formularz zgłoszeniowy,
2. Zaświadczenie z instytucji pomocy społecznej,
3. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia kandydata potwierdzający przynależność do grupy osób z niepełnosprawnościami,

Dokumenty można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puńsku, ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk w pokoju nr 19 od 7.30 do 15.30
Rekrutacja trwa do 21 maja 2018 r.

08.05.2018


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY PUŃSK
z dnia 08 maja 2018 r.
WÓJT GMINY PUŃSK OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPARCIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU ETNOKULTURY W GMINIE PUŃSK W 2018 ROKU.


§1.1. Zleca się do realizacji zadanie publiczne w zakresie wspierania działań z zakresu etnokultury w Gminie Puńsk.
2. Zadanie publiczne, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
1) zakup nagłośnienia;
2) wymianę dobrych praktyk poprzez warsztaty;
3) utworzenie szlaku turystycznego;
4) wydanie materiałów promocyjnych (ulotki) o świętach kultury etnicznej;
5) organizację 5 świąt;
6) promocję działań.
§ 2. Na realizację zadania publicznego przeznacza się kwotę 50.000 zł.
§ 3. Zasady przyznania dotacji:
1) Zlecenie realizacji zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz innych właściwych przepisów;
2) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż zastosowana w ofercie.
3) Wójt Gminy Puńsk może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy gdy:
a) podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych;
b) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;
4) Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie umowy z Wójtem Gminy Puńsk.
§ 4. Zadanie publiczne winno być realizowane do dnia 31 grudnia 2018 roku.
§ 5. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, które spełniają następujące warunki:
1) w ramach swojej działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
2) zamierzają realizować zadania na rzecz kultury etnicznej mieszkańców Gminy Puńsk,
3) dysponują zasobem ludzkim posiadającym odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadania,
4) w okresie realizacji zadania organizacja zobowiąże się do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisów o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę Puńsk.
§6.1. Oferty dotyczące wsparcia zadania należy składać w terminie do dnia 29 maja 2018 roku do godziny 10.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Puńsk, ul. Mickiewicza 23,16-515 Puńsk.
2. Oferty sporządzone na druku określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz.1300) należy składać w kopercie oznaczonej napisem: "Wsparcie działań z zakresu etnokultury w Gminie Puńsk".
§ 7.1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 maja 2018 roku.
2. Konkurs ofert przeprowadzi Komisja Konkursowa, której skład określi Wójt Gminy Puńsk.
3. Komisja Konkursowa odrzuca oferty:
a) złożone po terminie,
b) niekompletne,
c) złożone na innych drukach, niż określone w § 6 ust. 2,
d) cząstkowe,
e) wariantowe.
4. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Wójt Gminy na wniosek Komisji Konkursowej.
§ 8. Wybór oferty na realizację zadania publicznego nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) zakres rzeczowy zadania publicznego,
2) koszt realizacji zadania publicznego,
3) wiarygodność organizacji i dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym,
4) wykazanie efektywności i skuteczności w realizacji założonych celów.
§ 9. Kwota dotacji przyznana organizacjom pozarządowym na realizację zadania w 2018 roku wynosiła 50.000 zł.
Wójt - Witold Liszkowski

Spotkanie organizacyjno - szkoleniowe

04.05.2018

W związku z trwającym naborem wniosków nr II/EFRR/2018 na działania z zakresu typu nr 9 – Rewitalizacja małej skali, zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Na spotkaniu dowiecie się Państwo o sposobie składania wniosków, kryteriach oceny i wyboru wniosków do dofinansowania oraz uzyskacie inne informacje przydatne w trakcie aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem naszej LGD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny i nie wymaga potwierdzenia obecności.
Spotkanie odbędzie się 8 maja 2018 (wtorek) w siedzibie LGD (ul. Kościuszki 71, Suwałki). Początek spotkania o godz. 10:00.
Na spotkaniu omawiane będą:
- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,
- tryb oceny i wyboru projektów,
- sposób przygotowania i składania wniosków,
- najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy,
- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.
Osoby, które posiadać będą w trakcie spotkania wypełnione dokumenty związane z naborem (np. wniosek) będą mogły tego dnia, po zakończeniu spotkania, otrzymać usługę doradczą świadczoną przez pracowników Biura LGD.

12.04.2018

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI
ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest
z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.


Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:
1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
2. Dziecko jest urodzone w latach 2003 – 2011 (7 - 15 lat).
3. Podstawą skierowania na turnus rehabilitacyjny jest „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. Do wniosku należy dołączyć formularz z „informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”.
Pierwszeństwo w skierowaniu na turnus rehabilitacyjny mają dzieci posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności.
Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Oddziału lub Placówki Terenowej KRUS
w Zambrowie lub Augustowie pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych
za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS – ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem.
Odpłatność za pobyt oraz koszt podróży dziecka w całości pokrywa KRUS.
Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
W 2018 r. Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:
- dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju
w terminie 24.06 - 14.07.2018 r.
- dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu
w terminie 11.08 - 31.08.2018 r. oraz
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju
w terminie 28.06 - 18.07.2018 r.
W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny należy zgłosić się do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druki: „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” oraz „informację o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”. Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(85) 7497305 Białystok
(86) 2716110 Zambrów
(87) 6446714 Augustów
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - 15.05.2018 r.


DYREKTOR
OR KRUS w Białymstoku
mgr Krzysztof Jaworowski

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIP