zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Helena Wojlanis  

Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00


 


        

drukuj PDF 

16.01.2019

Zaproszenie dla pracodawców powiatu sejneńskiego
zainteresowanych wsparciem w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
na spotkanie informacyjne dotyczące aktualnego naboru wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

dnia 18.01.2019r. o godz. 10.00 w sali numer 10

Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracownika/ów i pracodawcy.

W ramach niniejszego spotkania:
- zostaną omówione priorytety MPRiPS na 2019r. oraz zasady aktualnego naboru wniosków;
- opracowany zostanie przykładowy wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracownika/ów i pracodawcy;
- będzie można uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania dotyczące naboru i dofinansowania kształcenia w ramach KFS.
NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO TRWA OD 14.01.2019r. do 31.01.2019r.


Szczegółowych informacji dotyczących spotkania udziela:
Pani Karolina Skupska, tel. 87 51 63 986., e-mail: k.skupska@pup.sejny.pl

Potwierdzenie udziału w spotkaniu proszę wysyłać e-mailem na adres:
k.skupska@pup.sejny.pl lub biuro@pup.sejny.pl
do dnia 17.01.2019r.

07.01.2019

INFORMACJA
O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA PRZEZ
m.in. STOWARZYSZENIA Z UPROSZCZONEJ FORMY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach informuje, iż art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018, poz. 395 z późn. zm.) daje możliwość dla jednostek, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.), prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów na zasadach i warunkach określonych w tej ustawie.
Aby skorzystać z takiej możliwości należy spełnić warunki określone w cytowanym powyżej art. 10a ustawy o pożytku publicznym (treść artykułu na następnej stronie). Przepis ten stanowi również, że o wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jednostka, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.
Prowadzenie uproszczonej ewidencji zgodnie ze wskazanymi powyżej przepisami zwalnia jednostkę z obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego.
Na podstawie art. 10a ust. 6 sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 października 2018r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2050).
Zatem jeżeli organizacja spełnia przesłanki określone w ww przepisach może podjąć decyzję o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, o czym należy poinformować w terminie do 31 stycznia 2019 roku Naczelnika Urzędu Skarbowego składając stosowną informację w tym zakresie (art. 10a ust. 3 ustawy o pożytku publicznym).


„Art. 10a. 1. Organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2 prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, w przypadku gdy:
1) działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1,
2) nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
3) nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,
4) osiągają przychody wyłącznie z:
a) działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,
b) działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,
c) tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
d) tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,
5) w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 4, w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł
– jeżeli decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów podejmie organ zatwierdzający w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
2. Przepisu ust. 1 pkt 5 w zakresie wielkości przychodów nie stosuje się w roku, w którym jednostka rozpoczęła działalność.
3. O wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jednostka, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.
4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy także lat następnych, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Jednostka zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym w terminie 14 dni od końca ostatniego miesiąca roku podatkowego, w którym prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, o:
1) rezygnacji z prowadzenia tej ewidencji;
2) niespełnianiu warunków, o których mowa w ust. 1
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu, określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, warunki, jakim powinna odpowiadać ta ewidencja w celu prawidłowego określenia zobowiązań podatkowych, mając na uwadze zakres oraz cel działania podmiotów prowadzących ewidencję.”

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 r.

04.01.2019

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku


Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, producent rolny może składać do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego.


Limity, obowiązujące w 2019 roku, stanowić będą sumę:
a) 100 litrów oleju napędowego razy powierzchnia użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
b) 30 litrów oleju napędowego razy średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będących w posiadaniu producenta rolnego w 2018 roku.


Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok 2019 wyniesie 1,00 zł.


Terminy składania wniosków:
a) od 1 lutego 2019r., do 28 lutego 2019r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018r., do 31 stycznia 2019r.,
b) od 1 sierpnia 2019r., do 31 sierpnia 2019r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019r., do 31 lipca 2019r.
W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie na wniosek producenta rolnego. Wzór wniosku dostępny będzie od 2 stycznia 2019 r. w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji pod adresem: www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html

Grafik wywozu odpadów w Gminie Puńsk na 2019 r.

04.01.2019

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2019 r.

17.12.2018


Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2019 r. w Gminie Puńsk


Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) oraz Nr Uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Puńsk z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. U Woj. Podlaskiego z 2016 r. poz. 4636) Wójt Gminy Puńsk zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r. zbieranymi i odbieranymi dla w sposób:
• selektywny wynosi 13,00 zł od osoby/miesiąc,
• nieselektywny wynosi 24,00 zł od osoby/miesiąc.


Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w wysokości:
1) o pojemności 60 L – w wysokości 8,00 zł
2) o pojemności 120 L - w wysokości 15,00 zł
3) o pojemności 240 L - w wysokości 30,00 zł
4) o pojemności 1100 L - w wysokości 111,00 zł
5) o pojemności 2500 L - w wysokości 221,00 zł


2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) o pojemności 60 L – w wysokości 17,00 zł
2) o pojemności 120 L - w wysokości 35,00 zł
3) o pojemności 240 L - w wysokości 78,00 zł
4) o pojemności 1100 L - w wysokości 260,00 zł
5) o pojemności 2500 L - w wysokości 519,00 zł

Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 144,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 216,00 zł z rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

URZĄD GMINY POINFORMUJE KAŻDEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W FORMIE ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE STAWEK.


      Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż Urząd Gminy dostarczy do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W przypadku kiedy dla właściciela nieruchomości została wydana decyzja określająca wysokość opłaty, złożenie nowej deklaracji jest wymagalne.
      Wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (narodziny dzieci, zgony, przeprowadza osób,, itp.) oraz ilością powstających odpadów na nieruchomości mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia w Urzędzie Gminy Puńsk pokój nr 15.
Terminy wnoszenia opłat
Obowiązek zapłaty za 2019 r. przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, z dołu raz na kwartał, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujących terminach:
• za I kwartał do 20 marca
• za II kwartał do 20 czerwca
• za III kwartał do 20 września
• za IV kwartał do 20 grudnia

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na indywidulane konto bankowe podane w zawiadomieniu na rachunek Urzędu Gminy Puńsk BS Sejny/O Puńsk

W Ó J T
mgr Witold Liszkowski

30.11.2018


1 grudnia – Światowy Dzień AIDS *

Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku dzień 1 grudnia jest uroczyście obchodzony jako Światowy Dzień AIDS. Święto to ma na celu umożliwienie organizacjom rządowym, pozarządowym i lokalnym oraz osobom indywidualnym zwrócenie uwagi na walkę z AIDS. Ma także na celu uświadomienie konieczności pomocy ludziom zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS oraz ich rodzinie i bliskim.
Nieodłącznym elementem obchodów Światowego Dnia AIDS jest Czerwona Kokardka – symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV, chorymi na AIDS oraz ich bliskimi. Obecność Kokardki w sferze publicznej przypomina, że osoby żyjące z HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i powinny mieć możliwość życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając równocześnie o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem.
Ograniczanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS jest w Polsce, jak i na całym świecie, jednym z priorytetowych zagadnień zdrowia publicznego. Wprowadzenie leczenia antyretrowirusowego (ARV) spowodowało spadek liczby zachorowań na AIDS oraz spadek śmiertelności z powodu AIDS w krajach rozwiniętych. Ujednolicone i zintegrowane leczenie ARV dla wszystkich regionów Polski prowadzone jest od 2001 roku w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn.: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących
z wirusem HIV w Polsce”. Program jest zgodny z zaleceniami i zobowiązaniami międzynarodowymi podjętymi na szczeblu globalnym i regionalnym. Przez te lata w Polsce udało się zorganizować modelowy system opieki nad pacjentami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS, który w wielu krajach wskazywany jest jako wzór. W tym czasie, dzięki zastosowaniu nowych leków, zmieniło się oblicze choroby, która ze śmiertelnej stała się przewlekłą. Zmienił się również profil osób, które się zakażają. Już nie mówi się
o szczególnych grupach które zakażają się HIV lecz o zachowaniach ryzykownych, narażających na to zakażenie. A to znaczy, że każda osoba podejmująca takie ryzyko może się zakazić.
Na świecie żyje blisko 37 mln osób zakażonych wirusem HIV. Po trzydziestu latach od wykrycia w Polsce pierwszego zakażenia szacuje się, że nawet 35 tys. osób żyje z wirusem HIV, a prawie co druga o tym nie wie i może nieświadomie zakażać. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 grudnia 2017 r. zakażenie HIV stwierdzono u 22.657 obywateli Polski i u osób innego obywatelstwa przebywających na terenie Polski. Wśród ogółu zarejestrowanych zakażonych było co najmniej 6.347 zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 1.758 zakażonych poprzez kontakt heteroseksualny oraz 3.451 poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami. Ogółem odnotowano 3.558 zachorowań na AIDS; 1.382 chorych zmarło.
Obecnie zakażenie wirusem HIV nie powoduje natychmiastowego zagrożenia utraty życia. Dzięki leczeniu antyretrowirusowemu i szybkiemu wykryciu wirusa w organizmie można przeżyć długie lata, aż do naturalnej śmierci.


Liczba przypadków zarejestrowanych w 2017 r. wg województw
Województwo HIV AIDS Zgony
chorych
na AIDS
P O L S K A 1526 120 24
1. Dolnośląskie 147 14 4
2. Kujawsko-Pomorskie 26 1 1
3. Lubelskie 21 - -
4. Lubuskie 32 2 1
5. Łódzkie 63 12 4
6. Małopolskie 162 6 -
7. Mazowieckie 330 6 -
8. Opolskie 18 1 -
9. Podkarpackie 29 1 -
10. Podlaskie 30 11 2
11. Pomorskie 67 6 -
12. Śląskie 182 20 5
13. Świętokrzyskie 10 2 -
14. Warmińsko-Mazurskie 28 10 1
15. Wielkopolskie 206 20 4
16. Zachodniopomorskie 72 8 2
Brak danych 103 - -

*Powyższy materiał został opracowany w oparciu o dane z Krajowego Centrum ds. AIDS oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

15.11.2018

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego
Podlaskiego Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Białymstoku

zaprasza na bezpłatne szkolenia informacyjne wnioskodawców Poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof


Działanie skierowane do:

- rolników prowadzących chów lub hodowlę co najmniej 50 świń
- spółek wodnych lub związków spółek wodnych

TERMINY SZKOLEŃ

 20 listopada 2018 r. (wtorek) godzina 10.00 Sala w siedzibie Biura Powiatowego ARiMR w Augustowie, ul. Przemysłowa 6
 21 listopada 2018 r. (środa) godzina 10.00 Sala szkoleniowa w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej, Porosły, ul. Wierzbowa 57
 23 listopada 2018 r. (piątek) godzina 10.00 Sala Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27
 27 listopada 2018 r. (wtorek) godzina 10.00 Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach ul. Dubieńska 11

Składanie wniosków w zakresie projektów grantowych objętych PROW

26.10.2018

Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych.


Zakres tematyczny naborów:

1/2018/G - Rozwój infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej
http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/projekty-grantowe/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-1-2018-g-i-rozwoj-infrastruktury-sportowej-rekreacyjnej-turystycznej-i-kulturalnej.html

oraz

2/2018/G - Wspieranie powstawania i działalności organizacji lokalnych.
http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/projekty-grantowe/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-projektow-grantowych-nr-2-2018-g-wspieranie-powstawania-i-dzialalnosci-organizacji-lokalnych.html


Termin składania wniosków: od 02.11.2018 od godz. 8.00 – do 16.11.2018 do godz. 15.30.


Szczegółowe informacje na stronie: http://www.su-se.pl/ , lub w siedzibie biur przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach oraz Grodzińskiego 1 w Sejnach.

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIP