zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Helena Wojlanis  

Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00

drukuj PDF 

27.10.2017

I N F O R M A C J A


Wójt Gminy Puńsk uprzejmie informuje,
iż dzień 03 listopada 2017 r. (piątek)
jest dniem wolnym od pracy
w Urzędzie Gminy Puńsk
w zamian za dzień 11 listopada 2017 r. – święto przypadające w sobotę (art. 130 § 2 Kodeksu pracy).

Wójt
Witold Liszkowski

25.10.2017

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego.

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/372/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom szkół Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej znajdującej się na obszarze Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2016/2017 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 10 listopada 2017 r.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2016/2017 wyniesie      4 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce Edukacja → Stypendia → Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce → 2016/2017

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA w ramach projektu LT-PL-1R-049 "Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska (INTERREG VA)

20.10.2017

05.10.2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Puńsk o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

28.09.2017

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Puńsk


o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Boksze – Osada oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Trakiszki i części wsi Oszkinie, części wsi Sejwy, „Osada Jaćwiesko-Pruska” w Oszkiniach, części wsi Wojtokiemie w gminie Puńsk

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać wnioski do projektów planów i prognoz oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy Puńsk, ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk w terminie do dnia 16 października 2017 r. Wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres: ug_punsk@pro.onet.pl bez konieczności opatrywania wniosku bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Puńsk, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

20.09.2017

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Puńsk, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015, poz. 1774 z późn. zm.) mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie do dnia 02.11.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk

Ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie wyborczym

15.09.2017

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIP