zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Helena Wojlanis  

Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00

drukuj PDF 

II przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowinikach i Oszkiniach

17.01.2018

WÓJT GMINY PUŃSK
OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Puńsk oznaczonych:

1. Nr działki 94/2 obręb Nowiniki o powierzchni 0,7587 ha zabudowanej budynkiem byłej szkoły i budynkiem gospodarczym, SU1N/00009451/8. Brak aktualnego m.p.z.p.
CENA WYWOŁAWCZA: 100.000,- zł (w tym:
• część użytkowa stanowiąca udział w wysokości 36615/45490 - zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług);
• część mieszkalna stanowiąca udział w wysokości 8875/45490 - zwolniona z VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług).
WADIUM w wysokości 10.000,- zł

Prospekt informacyjny

2. Nr działek 176 i 177 obręb Oszkinie o łącznej powierzchni 1,9400 ha, KW SU1N/00011277/1. Przeznaczenie w m.p.z.p.: zespół obiektów i urządzeń związanych z produkcją, magazynowaniem, składowaniem i handlem hurtowym oraz w niewielkiej części przeznaczona jest pod planowaną drogę dojazdową do obsługi terenów produkcyjnych
CENA WYWOŁAWCZA: 35.000,- + 23% VAT
WADIUM w wysokości 5.000,- zł

Prospekt informacyjny


Przetarg odbędzie się 22 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk przy ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk.

Wadium w podanej powyżej wysokości przelewem lub gotówką należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Puńsk - Bank Spółdzielczy Sejny Oddział Puńsk nr 09 9354 0007 0070 0700 0420 0039 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy Puńsk najpóźniej w dniu 16 lutego 2018 r. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy.
Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Puńsk, ul. Mickiewicza 23. Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej www.ugpunsk.pl, BIP. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk (tel. 87-516-10-20).
Ogłoszenie o drugim przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz zamieszczono na stronie internetowej i BIP urzędu, a także podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

12.01.2018

NOWE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI OD 01.01.2018 R.

22.12.2017

Nowe stawki opłaty za gospodararowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2018 r.


1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
1) na nieruchomości zamieszkałej do 6 osób – 11,00 zł miesięcznie za osobę,
2) od 7 osoby i następnych na nieruchomości zamieszkałej - 6,00 zł miesięcznie za osobę.
2. Ustala się wyższą stawkę za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, o której mowa w ust. 1, w wysokości:
1) na nieruchomości zamieszkałej do 6 osób - 20,00 zł miesięcznie za osobę ,
2) od 7 osoby i następnych na nieruchomości zamieszkałej 9,00 zł miesięcznie za osobę .
Zmiana terminu płatności:
1. za I kwartał do 20 marca,
2. za II kwartał 20 czerwca,
3. za III kwartał 20 września,
4. za IV kwartał 20 grudnia,

3. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości za odpady zbierane w sposób selektywny w wysokości: 120,00 zł
Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości za odpady zbierane w sposób nieselektywny w wysokości a odpady niesegregowane: 180,00 zł
Termin płatności opłaty ryczałtowej:
1) terminie do 15 sierpnia za dany rok kalendarzowy, jeżeli deklaracja została złożona w I półroczu danego roku
2) w terminie do 15 grudnia za dany rok kalendarzowy, jeżeli deklaracja została złożona w II półroczu.


4. Stawki za pojemnik segregowane odpady :
1) o pojemności 60 L – w wysokości 6,00 zł
2) o pojemności 120 L - w wysokości 12,00 zł
3) o pojemności 240 L - w wysokości 25,00 zł
4) o pojemności 1100 L - w wysokości 92,00 zł
5) o pojemności 2500 L - w wysokości 184,00 zł


5. Stawki za pojemnik niesegregowane odpady :

1) o pojemności 60 L – w wysokości 14,00 zł
2) o pojemności 120 L - w wysokości 29,00 zł
3) o pojemności 240 L - w wysokości 58,00 zł
4) o pojemności 1100 L - w wysokości 216,00 zł
5) o pojemności 2500 L - w wysokości 432,00 zł

Zmiana terminu płatności:
1. za I kwartał do 20 marca,
2. za II kwartał 20 czerwca,
3. za III kwartał 20 września,
4. za IV kwartał 20 grudnia,

GRAFIK WYWOZU ODPADÓW NA 2018 R.

21.12.2017

NOWY SPOSÓB SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 01.01.2018 R.

21.12.2017

20.12.2017

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego opracował materiały filmowe dotyczące wirusa afrykańskiego pomoru świń, ptasiej grypy oraz zasad bioasekuracji w gospodarstwach. Materiały filmowe są dostępne pod adresem www.asf.wrotapodlasia.pl

Miszkanie +

06.12.2017

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIP