zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Helena Wojlanis  

Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00


 


        

 

drukuj PDF 

Zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy Puńsk

03.08.2020

23.07.2020

Jakie dane zbierane będą w Powszechnym Spisie Rolnym

17.07.2020

Konkurs fotograficzny dla rolników "Wieś Podlaska - praca, bezpieczeństwo, ludzie"

14.07.2020

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajduje się tutaj

Konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji

13.07.2020

                                                            

Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje, skierowany do dzieci i młodzieży, konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji.

Informacja o konkursie (link poniżej)

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-dla-mlodziezy-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji--nowy-termin-nadsylania-prac

Wirtualny konkurs „Żniwa mogą być bezpieczne – w obiektywie 2020”

13.07.2020

                                                        

„Żniwa mogą być bezpieczne – w obiektywie 2020”

Tegoroczne żniwa, jak co roku będą gorące i pełne obaw, czy uda się zebrać plony w dobrych warunkach pogodowych. Jednak tegoroczny stan pandemii związanej z koronawirusem nie pozwala na prowadzenie działań specjalistom OIP w bezpośrednim kontakcie z rolnikami pracującymi na polach tj. wizytacji prac polowych i doradztwa osobistego. Dlatego proponujemy wszystkim mieszkańcom podlaskiej wsi udział w wirtualnym konkursie „Żniwa mogą być bezpieczne – w obiektywie 2020”. Idea jest prosta – trzeba nakręcić film o tematyce związanej z pracami żniwnymi, a szczególnie bezpieczeństwem w czasie tych prac. Regulamin wraz z formularzem zgłoszenia jest w załączeniu.

Zachęcamy wszystkich do udziału. Autorzy najciekawszych filmów otrzymają nagrody rzeczowe.

Życzymy bezpiecznych żniw i sprzyjającej pogody.

Osobą odpowiedzialną za konkurs w OIP Białystok jest Bartłomiej Królik,z którym można si ę skontaktować drogą mailową bartlomiej.krolik@białystok.pip.gov.pl.

Regulamin konkursu
„Żniwa mogą być bezpieczne - w obiektywie 2020”
I Cel konkursu
Popularyzacja wśród rolników i członków ich rodzin z terenu województwa podlaskiego zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie zwłaszcza w czasie prac żniwnych i transportu plonów w formie medialnej.
II Zakres i uczestnicy
Autorami prac konkursowych mogą być osoby pełnoletnie i nieletnie, ale pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez rodziców lub opiekunów prawnych (oświadczenie w załączeniu) zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego.
III Forma twórcza
Uczestnik konkursu ma za zadanie nakręcenie filmu w formacie AVI lub MPEG-4 ( czas trwania do 7 min.) zgodnego z celem konkursu w jakości umożliwiającej odtwarzanie na ekranie TV lub laptopa. Film powinien mieć tytuł a na końcu „nick” autora (nick - imię i nazwisko ze zgłoszenia).
IV Organizatorzy konkursu
Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku
Przy współpracy z Podlaską Izbą Rolniczą i Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
V Wsparcie medialne
TVP Białystok, PR Białystok i Podlaskie Agro.
VI Organizacja konkursu
Filmy konkursowe w postaci pliku można nadsyłać od dnia 20 lipca do 31 sierpnia 2020 roku na stronę internetową – wetransfer.com, skąd będą pobierane przez organizatorów. Przesłany plik powinien zawierać film i wypełniony formularz zgłoszeniowy, w postaci czytelnego zdjęcia, skanu lub pliku pdf. W przypadku osób nieletnich konieczna jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych autora filmu. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów dokona oceny prace do 15 września br.
VII Nagrody i wyróżnienia
Autorzy najciekawszych filmów otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów konkursu, które zostaną przekazane laureatom do 10 października 2020 roku, w sposób ustalony z nagrodzonymi. Najlepsze filmy będą publikowane na stronie inspekcji pracy i innych organizatorów konkursu.

VIII Postanowienia końcowe
Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu, mając prawo wglądu do nich
i do ich poprawiania.
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie
w celach związanych z Konkursem.
Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie, oraz że osoby występujące lub uwidocznione na filmie, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie.
Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z filmów zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmów na stronie internetowej Organizatora oraz inne przypadki publicznego udostępniania.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.


Zgłoszenie do konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne – w obiektywie 2020”
Imię i nazwisko autora : ……………………………………………..
Adres zamieszkania : …………………………………………………………………
Numer tel. …………………………..
Adres e-mail: …………………………………………………
Nick autora …………………………………………….
Dane rodzica wyrażającego zgodę na udział w konkursie:
Imię i nazwisko autora : ……………………………………………..
Adres zamieszkania : …………………………………………………………………
Numer telefonu ………………………………..
Wyrażam zgodę na udział córki/syna na udział w konkursie.
Czytelny podpis ……………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne – w obiektywie 2020” w celach wynikających z regulaminu konkursu , zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002 z późniejszymi zmianami/. Poprzez zgłoszenie filmu do konkursu, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania mojego filmu oraz zrzekam się wynagrodzenia z tego tytułu w publikacjach promocyjnych, szkoleniach, prezentacjach, stronach internetowych organizatorów i współorganizatorów oraz patronów medialnych, jak również stronach społecznościowych oraz innych mediach, o których zdecydują organizatorzy. Jednocześnie oświadczam, że jestem jedynym właścicielem praw autorskich do nadesłanego filmu i film nie narusza dóbr osobistych osób trzecich i nie są obciążone prawami osób trzecich. Osoby biorące udział w filmie wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku oraz nie będą rościć jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Jednocześnie oświadczam, że film nie był nigdzie publikowany i nie brał udziału w żadnym konkursie.
Klauzula zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Okręgowy Inspektorat pracy w Białymstoku z siedzibą ul. Fabryczna 2 15 – 483 Białystok moich danych osobowych zawartych w powyższym zgłoszeniu w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia konkursu w celu popularyzacji samego konkursu i jego celów promocyjnych.
Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać poprzez wysłanie maila opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP na adres: iod@bialystok.pip.gov.pl z informacją o jej odwołaniu, w treści maila wskażę swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpiszę „OIP Białystok -odwołanie zgody.*” lub listownie na adres Urzędu.

Czytelny podpis autora filmu: ………………………………………….

Nieodpłatna pomoc prawna

09.07.2020

Materiały informacyjne dotyczące ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 r.

09.07.2020
Montaż kolektorów słonecznych

09.07.2020

Zakup i montaż zestawu kolektorów słonecznych na ogrzewanie ciepłej wody użytkowej na 1 budynku mieszkalnym w Gminie Puńsk.

W związku z realizowanym projektem pn. ,,Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Puńsk”, Gmina Puńsk informuje o możliwości zakupu i montażu zestawu kolektorów słonecznych na ogrzewanie ciepłej wody na 1 budynku mieszkalnym w Gminie Puńsk- zestaw kolektorów słonecznych obejmuje 3 kolektory wraz zasobnikiem wody ciepłej o pojemności 400l. Planowane miejsce montażu kolektorów- elewacja budynku mieszkalnego, termin instalacji do końca lipca 2020 r. Łączny wkład mieszkańca 4.604,20 zł.
Zainteresowanych mieszkańców ww. inwestycją prosimy o kontakt pod numerem 875161082.

Žolinės

03.07.2020

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIP